Helse - Miljø - Sikkerhet

Alle har krav på å jobbe under trygge forhold og i sikre omgivelser. Den som er ansvarlig i virksomheten skal sørge for dette.

Sikkerhet

Elsikkerhet

Begrepet elsikkerhet dekker både personsikkerhet og anleggssikkerhet. Feil bruk av elektrisitet fører hvert år til mange personskader og en rekke branner. Fokus på elsikkerhet er derfor svært viktig i alle bedrifter som jobber med installasjon. Jobber man på eller nær elektriske anlegg er man pålagt å ha en årlig sikkerhetsopplæring. Det finnes også en rekke former for dokumentasjon som skal fylles ut for å vise at sikkerheten i et anlegg er opprettholdt.

Du kan lese mer om elsikkerhet og kravene til dokumentasjon her.

Personlig verneutstyr

I risikoutsatte yrker er det påkrevd å bruke personlig verneutstyr for å unngå skader. Det er arbeidsgiveren som har ansvar for at de ansatte bruker det påkrevde verneutstyret, og sikrer seg i henhold til forskriftene. Som arbeidsgiver må man også sørge for å gi de ansatte tilstrekkelig opplæring i bruken av verneutstyr.

Du kan lese mer om personlig verneutstyr og arbeidsgivers plikter på Arbeidstilsynets nettsider.

Regionale verneombud

For å følge opp at bedriftene i bygg- og anleggsbransjen følger arbeidsmiljøloven, er det opprettet egne regionale verneombud for denne sektoren. Verneombudene skal sjekke at forholdene innen sikkerhet, helse og arbeidsmiljø i bedriftene til en hver tid er gode nok. Alle arbeidsgivere innen bygge- og anleggssektoren må betale en årlig avgift til Fondet for regionale verneombud for å holde ordningen ved like.

Du kan lese mer om de regionale verneombudene her.

Stoffkartotek

På alle arbeidsplasser hvor man benytter helsefarlige kjemiske produkter er man pålagt å ha et stoffkartotek. Dette kartoteket inneholder informasjon om de ulike stoffene, hva de inneholder og hva man skal gjøre om noen utsettes for skade.

Her kan du lese mer om stoffkartotek.

Ytre miljø

Miljøfyrtårn

Miljøfyrtårn-programmet er opprettet for å heve miljøstandarden i både offentlige og private virksomheter. For å bli en Miljøfyrtårnbedrift er det en rekke krav som må oppfylles.

Her kan du lese mer om sertifiseringsordningen, og om hvordan din bedrift kan bli et Miljøfyrtårn.

EE-avfall

EE-avfall er alle produkter som bruker eller leder strøm. Disse kan ikke kastes i vanlig søppel, men må håndteres på en egen måte. På byggeplasser er det som regel egne ordninger for hvordan EE-avfallet skal håndteres. Alle forhandlere av EE-produkter har plikt til å ta i mot samme type produkter som avfall, og håndtere dem på en forsvarlig måte. Importører og produsenter må også være medlem i et godkjent returselskap.

Du kan lese mer om EE-avfall her.

Asbest

Asbest ble tidligere brukt mye i byggematerialer. Stoffet er en fibergruppe som er kreftfremkallende når det opptrer i støvform. Yrkesgrupper som jobber med installasjoner og vedlikehold i eldre bygg har særlig risiko for asbestskade. Asbest finnes hovedsakelig i bygg satt opp før 1980. Ved mistanke om asbest må det iverksettes tiltak.

Du kan lese mer om asbest her.

Nyhetsartikler om helse, miljø og sikkerhet

Lurer du på noe? Ta gjerne kontakt.