Slik skal strømulykkene følges opp av helsevesenet

Publisert

- Vi har manglet enhetlige rutiner for oppfølging av strømulykker fra helsevesenet. Nå har de fått nye og oppdaterte anbefalinger, sier HMS-sjef Eirik Remo i Nelfo. Les mer om den anbefalte oppfølgingen.

I forrige nyhetsbrev skrev vi om at forskning på strømulykker var i ferd med å endre rutinene for oppfølging av helsevesenet. Nå er dette arbeidet i gang.

Les mer: Bedre oppfølging ved strømulykker.

I dag håndteres noen pasienter som er utsatt for strømgjennomgang fra lavspenning hos fastlegen eller legevakten, mens andre henvises til akuttmottaket. Det er fortsatt stor variasjon i håndteringen av strømulykker i helsevesenet.

Det er viktig at man tar strømgjennomgang alvorlig. Blir du utsatt for strømgjennomgang bør du undersøkelse av lege slik at man kan utelukke eventuelle skader.

- Nelfo har i mange år jobbet for at strømulykker skal bli tatt på alvor av helsevesenet. Det er derfor gledelig at det endelig er laget anbefalinger om hvordan strømulykker skal håndteres, sier Eirik Remo, fagsjef HMS i Nelfo.

Anbefalingene for helsevesenet er basert på nyere erfaringer som tar hensyn til hele spekteret av skadeomfang og eksponering. Dette har vært en mangel.

Nye anbefalinger ved strømgjennomgang

Har du fått strøm fra lavspenning uten å ha hatt strømgjennomgang i overkroppen, trenger du ikke ytterligere utredning dersom du ikke har symptomer og legen ikke finner noe unormalt. Den som er eksponert for strøm kan ha lokal smerte/ømhet, lett nummenhet/prikking og rødhet i huden, uvelhetsfølelse og slapphet. Dette betraktes som forbigående reaksjoner på strømeksponering og krever ikke behandling eller videre utredning i akuttfasen. Disse pasientene kan, etter behandling av eventuelle lokale sårskader, sendes hjem fra legevakt, bedriftshelsetjeneste eller akuttmottaket. Ved mer utpregede symptomer bør det gjøres en undersøkelse av hjerterytmen.

Last ned strømulykkeappen.

Hvis en person får strøm gjennom overkroppen må han eller hun ha en undersøkelse av hjerterytmen (EKG). Pasienter uten eller med minimale symptomer uten EKG-forandringer trenger ikke observeres, overvåkes eller legges inn på sykehus. Blodprøver knyttet til hjerte og nyrer har liten nytteverdi i dette tilfelle. Helsevurderingen kan gjennomføres ved legevakt, eventuelt hos fastlege.

Hvis legen oppdager EKG-forandringer og/eller at pasienten har plager ut over minimale symptomer, skal det tas blodprøver, urinprøve, videre overvåking og observasjon. Etter 4–6 timers observasjon kan pasienter uten symptomer, med normale prøvesvar og uforandrede EKG-funn, sendes hjem. Ved vedvarende symptomer, EKG-forandringer eller symptomer som gir mistanke om hjertepåvirkning, bør pasientene få videre overvåking og hjerteutredning.

- Jeg vil understreke at det fortsatt er viktig å oppsøke helsehjelp hvis man får strøm i seg (se boks nedenfor) blant annet for å utelukke skader. Det er vanskelig for den enkelte å ta denne avgjørelsen selv fordi EKG-undersøkelse vil kunne utelukke skader. Derfor må ansatte og bedriften ta dette på alvor. Samtidig er det viktig å kunne dokumentere hendelsen hvis det skulle vise seg at det blir senskader, sier Eirik Remo.

Strømulykker rutiner.jpg

Gode råd ved en strømulykke:

  • Fortsett å oppsøke helsevesenet på vanlig måte etter en strømulykke. Det trengs en medisinsk vurdering for å vurdere medisinsk risiko.
  • Vær forberedt på at oppfølgingen ikke vil være en enhetlig og standardisert, men avhengig av eksponering, akuttsymptomer og en målrettet legeundersøkelse. Dette kan medføre alt fra hjemsendelse til innleggelse på sykehus.
  • Det er legen, basert på informasjon om hendelsen og helseundersøkelsen, som tar avgjørelsen for en riktig behandling.
  • Be om å få en begrunnelse for hvorfor akkurat du får en denne vurderingen og behandlingen.
  • Mest mulig behandling er ikke nødvendigvis best mulig behandling.

Når skal man oppsøke medisinsk hjelp ved en strømulykke?

DSB: Alle ulykker forårsaket av strømgjennomgang og lysbue skal meldes til DSB.