Vi setter solstrøm på kartet

Solkraft er et viktig bidrag til kraftbalansen uten store investeringer i strømnettet. NHO Elektro mener at politikerne må kjenne sin besøkelsestid og lage konkrete planer for hvordan vi skal benytte oss av denne kraftkilden.

NHO Elektro satser på solstrøm

- Vi skal sette solstrøm på kartet, sier Ove Guttormsen. NHO Elektro har nå gjort det enklere for medlemsbedriftene å komme i gang med solceller.

Enklere deling gir store investeringer

Myndighetene har lyttet til bransjen og nå blir det enklere for de som bor i blokk å bruke solstrøm. Dette vil utløse store investeringer de neste årene.

Enighet om revidert nasjonalbudsjett

Enigheten om revidert nasjonalbudsjett er godt nytt for NHO Elektros medlemsbedrifter. – Solstrøm og elektrifisering er vinnerne, sier Tore Strandskog i NHO Elektro.

Nyheter

 1. Ingen solskatt

  Regjeringen dropper å skattlegge husholdninger og borettslag for salg av overskuddsstrøm. – Full seier for de som har investert i solcelleanlegg og for NHO Elektro sine medlemsbedrifter, sier Andreas Strømsheim-Aamodt i NHO Elektro

 2. RNB: Mangler tiltaksplan for mer solkraft

  - Det regjeringen presenterer i revidert nasjonalbudsjett er ingen handlingsplan for hvordan vi skal produsere mer solkraft, sier Andreas Strømsheim-Aamodt i NHO Elektro.

 3. Solenergi gir lavere kraftpris

  Ny rapport: - Hvis vi lykkes med å nå målet om å produsere 8 TWh solkraft innen 2030 kan vi vente oss opp mot 10 prosent lavere kraftpris, sier Andreas Strømsheim-Aamodt i Nelfo.

Aktuelle høringer og politiske innspill

 1. Høringssvar: Endringer i energimerkeforskriften for bygninger

  Nelfo mener energimerking av bygninger, sammen med energivurdering av tekniske anlegg, kan bidra til realiseringen av politiske mål om økt energieffektivisering og solkraftproduksjon på bygninger i Norge. Dette fordrer at energimerket setter forbrukerne og byggeierne i stand til å ta opplyste valg om energiløsninger som er i tråd med egne behov og preferanser tilknyttet energibruk, energikostnader og miljøpåvirkning.

 2. Høringssvar: Energikommisjonens rapport

  Nelfo støtter Energikommisjonen anbefaling om et taktskifte i norskenergipolitikk. Utsikter til kraftunderskudd gjør det viktig for regjeringen å slutte seg til kommisjonens ambisjon om 20 TWh energieffektivisering. Solkraft og forbrukerfleksibilitet er andre viktige kraftmarkedsressurser som trenger økt politisk satsing i årene frem mot 2030.

 3. Høringssvar: Modell for deling av overskuddsproduksjon

  Nelfos er svært positive til at det etableres en bedre ordning for å dele overskuddsproduksjon. Nelfo mener imidlertid at ordningen bør utvides i forhold til forslaget, fordi forslagets avgrensinger vil redusere utbyggingen av solkraft i en tid der vi sårt trenger å øke strømproduksjonen i Norge.

 4. Nelfos innspill til Energikommisjonens arbeid

  Nelfo anbefaler at Energikommisjonen søker å identifisere tiltak som kan bidra til å adressereutfordringene i strømmarkedet på kort til mellomlang sikt. I den forbindelse mener vi kommisjonen  bør anbefale en ambisiøs og målrettet satsing på energieffektivisering, forbrukerfleksibilitet og egenproduksjon av strøm som sikrer en positiv kraftbalanse frem til 2030

 5. Innspill til regjeringens tilleggsmelding til energiressursmeldingen

  Nelfo mener en nasjonal satsing på energieffektivisering, sluttbrukerfleksibilitet og distribuert produksjon av solkraft på kort tid vil kunne gi et stort og viktig bidrag til kraftbalansen, og på den måten legge til rette for videreutvikling av norsk industri og fortsatt elektrifisering av fossil energibruk i Norge. I den forbindelse anbefaler vi at Enova får i oppdrag å realisere 15 TWh innen 2030.

 6. Høringssvar: Forslag til nytt direktiv for bygningers energiytelse

  Nelfo er generelt positive til forslag til nytt direktiv for bygningers energiytelse (EPBD) 2021/802. Vi oppfordrer regjeringen til å raskest mulig å gjennomføre bestemmelser i tidligere direktiver tilknyttet energieffektivisering, som et ledd i EØS-forberedelsene til det nye direktivforslaget.