NHO Elektro Solkart

Solkartet er utarbeidet for å gi en oversikt over solpotensialet på bygg i Norge. Kartet deles i tre, der det første viser potensiell energi. De to andre viser utbygd og potensiell effekt. Kartet er interaktivt og gir nyttig data på kommunenivå.

Kom i gang med solstrøm

På solsiden finner du all relevant informasjon for å komme i gang med solstrøm.

Antall svar på solundersøkelsen 2021:

646

Grunnlag for beregninger

 
Forskjell på teoretisk og lønnsomt solkraftpotensiale

Det som er vist i denne rapporten er et teoretisk potensial for solkraft på bygninger. Gråarealer og ubygde områder går ikke inn i denne statistikken. Lønnsomheten til solcelleinstallasjoner er ikke vist i dette kartet. Fluktuerende kroneverdi og varierende priser på materialer kan gjøre utslag på lønnsomheten. Strømprisen har størst innflytelse på lønnsomheten til et solcelleanlegg.

 

Avgrensninger og antakelser

Det er gjort en rekke avgrensninger og antakelser når potensialet er regnet ut. Simuleringsverktøyet PVsyst er benyttet. For hver lokasjon er det innhentet klimadata fra databasen Meteonorm 8.0 som tjener som grunnlag for simuleringene. Simuleringer og utregninger er gjort av Multiconsult.

 

Takhelning og orientering
 • Småhus (enebolig, tomannsbolig, fritidsbolig, garasje etc.) antas å ha skråtak med 25 graders helning i gjennomsnitt.
 • For boligblokker antas 50 % med skråtak og 50 % med flatt tak.
 • Næringsbygg antas å ha flatt tak.
 • Samlet areal for skråtak fordeler seg likt på hver av himmelretningene (gjennomsnitt).

 

Takutnyttelse
 • Skråtak mot nord utnyttes ikke til solceller.
 • Det antas at 30 % av skråtak ikke kan utnyttes grunnet pipe, luftekanaler/hetter, takstige, snøfangere og små/ukurante takflater (valmet tak etc).
 • For flatt tak antas 50 % til østvendte og 50 % til vestvendte solceller montert i 10 graders vinkel.
 • For flatt tak antas det at 25 % ikke kan utnyttes grunnet avstander til gesims, luftekanaler/hetter, takvinduer, samt tekniske installasjoner som ventilasjonsanlegg, evt. tørrkjølere mm, bortsett fra for industri/lager/ekspedisjonsbygning/hangar hvor det antas at kun 10 % ikke kan utnyttes.
 • Det er ikke tatt høyde for eventuelle begrensninger i takenes bæreevne når potensialet er estimert. Begrensning i bæreevne vil kunne redusere mulig utnyttelsesgrad, men potensialet kan likevel realiseres dersom det benyttes solceller med snøsmeltefunksjon slik at taket kan ryddes (smeltes) mer eller mindre automatisk.

 

Veggareal
 • Samlet veggareal fordeler seg likt på hver av himmelretningene (gjennomsnitt).
 • Veggareal mot nord utnyttes ikke til solceller.
 • Veggareal på småhus utnyttes ikke til solceller.
 • For boligblokker antas det at 50 % av veggarealet ikke kan utnyttes grunnet balkonger, omrammeringer vinduer, solskjermingsløsninger, evt. små/ukurante arealer.
 • For de fleste næringsbygg antas det at 20 % av veggarealet ikke kan utnyttes grunnet omrammeringer av vinduer, solskjermingsløsninger, firmalogoer/reklame, tekniske installasjoner eller små/ukurante arealer.
 • For industri/lager/ekspedisjonsbygning/hangar antas det at kun 10 % ikke kan utnyttes.
 • Det er ikke tatt høyde for eventuelle begrensninger i veggenes bæreevne når potensialet er estimert. Begrensning i bæreevne vil kunne redusere mulig utnyttelsesgrad.

 

Tabell 1: Utvalgte helninger for solcelleanlegg på vegger, flate tak og skråtak

  Helning (grader)
Sørvendt fasade 90
Østvendt fasade 90
Vestvendt fasade 90
Flatt tak 10
Skråtak mot sør 25
Skråtak mot øst 25
Skråtak mot vest 25

 

Tabell 2: Albedo/refleksjon brukt i PVsyst-simuleringene i henhold til Multiconsults beste praksis

Måned NO1 Oslo NO2 Bortelid NO3 Trondheim NO4 Narvik NO5 Bergen
Januar 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8
Februar 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8
Mars 0,7 0,6 0,8 0,8 0,7
April 0,4 0,3 0,5 0,5 0,4
Mai 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2
Juni 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2
Juli 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2
August 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2
September 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2
Oktober 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2
November 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2
Desember 0,6 0,5 0,7 0,7 0,6

 

Tabell 3: Tap grunnet skitt/snø brukt i simuleringene i henhold til NS3031-2016 angitt i prosent. 3 prosent for fasade.

Måned NO1 Oslo NO2 Bortelid  NO3 Trondheim NO4 Narvik NO5 Bergen
Helning 10˚ 25˚ 10˚ 25˚ 10˚ 25˚ 10˚ 25˚ 10˚ 25˚
Januar 60 20 45 30 60 20 75 25 15 5
Februar 75 25 75 50 75 25 75 25 30 10
Mars 60 20 45 30 45 15 75 25 15 5
April 2 2 2 2 8 3 75 25 2 2
Mai 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Juni 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Juli 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
August 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
September 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Oktober 2 2 2 2 2 2 30 10 2 2
November 15 5 2 2 15 5 45 15 2 2
Desember 45 15 38 25 53 18 60 20 23 8

 

Tabell 4: Årlig energiproduksjon per prisområdet for vegger og tak med utvalgte helninger og orienteringer

  NO1 Oslo [kWh/m^2] NO2 Bortelid [kWh/m^2] NO3 Trondheim [kWh/m^2] NO4 Narvik [kWh/m^2] NO5 Bergen [kWh/m^2]
Sørvendt fasade 169 177 162 158 123
Østvendt fasade 125 130 115 117 95
Vestvendt fasade 126 131 115 117 129
Flatt tak 150 159 140 108 129
Skråtak mot sør 195 200 185 159 153
Skråtak mot øst 158 161 147 127 128
Skråtak mot vest 157 162 147 126 129

 

Tabell 5: Spesifikk ytelse per prisområde for vegger og tak med utvalgte helninger og orienteringer

  NO1 Oslo [kWh/kWp] NO2 Bortelid [kWh/kWp] NO3 Trondheim [kWh/kWp] NO4 Narvik [kWh/kWp] NO5 Bergen [kWh/kWp]
Sørvendt fasade 836 873 799 780 608
Østvendt fasade 619 640 569 579 471
Vestvendt fasade 621 648 568 577 478
Flatt tak 742 787 691 533 635
Skråtak mot sør 965 990 915 784 761
Skråtak mot øst 779 797 727 629 634
Skråtak mot vest 777 800 724 621 637