Lærlinger og ulykker

Publisert

Ifølge DSB er lærlinger involvert i 1 av 3 innrapporterte strømulykker. Det er for mye!

I bladet Elsikkerhet nr. 92 skriver DSB at "av de elektrofagfolk som skades er 30 prosent lærlinger. Selv om andelen lærlinger som skades varierer noe fra år til år, er andelen svært høy i forhold andelen ansatte som lærlingene utgjør. Dette gir grunn til å stille spørsmål om FSE-opplæringen på skole og i lærebedrift er god nok."

Lærlinger er unge og nye i arbeidslivet. De mangler erfaring og trening med å hanskes med den kompleksiteten som møter dem på en arbeidsplass. På skolebenken jobbet de med en oppgave av gangen, mens i elektrikeryrket er det mye man må å forholde seg til samtidig.

I en tidligere undersøkelse Iris har gjort for Arbeidstilsynet, kommer det frem at hver fjerde lærling er involvert i ulykker. Nesten 45 prosent av lærlingene har vært innblandet i nestenulykker.
De fleste ulykkene skjer i småbedrifter. De store bedriftene har verneombud og arbeidsmiljøutvalg som bidrar forebyggende, men i mindre bedrifter henger det mer på enkeltindivider som påvirker kulturen på en arbeidsplass. Selv om bedriftslederne sier seg enig i at det er viktig å jobbe med kultur og holdninger på arbeidsplassen, så blir det ofte med fine formuleringer viser forskningen fra Iris.

De fleste hendelser skyldes brudd på FSE-forskriften
Brorparten av hendelsene i ulykkesstatistikken til DSB handler om at lærlinger ikke spenningstester. Mange av hendelsene med lærlinger er også knyttet til utilsiktet innkobling. Strømmen ble av en eller annen grunn ukontrollert slått på, mens lærlingen jobbet på det elektriske anlegget.

Det er naturlig å stille disse spørsmålene

  • Hvorfor ble det ikke målt slik at man jobbet spenningsløst?
  • Hvordan kunne man slå på strømmen ukontrollert?
  • Hvem fulgte opp lærlingen på det tidspunktet?

For mange lærlinger skader seg
Det er grunn til å se på hva som ligger bak når det skjer en ulykke. Hvordan følges opp lærlinger i bedriften? Jobber de alene eller har de med en som er ansvarlig for å lære opp vedkommende? Det er historier hvor lærlinger får egne biler når de starter sin læretid. Jobber de da selvstendig eller blir de fulgt opp?

Som lærebedrift har arbeidsgiver ansvarlig for at lærlingen får opplæring, samtidig som vedkommende skal ivaretas på lik linje med andre ansatte. Skjer det noe alvorlig er det naturlig at myndighetene stiller spørsmål ved hvordan oppfølgingen av lærlingene praktiseres.

Hvordan bør det være?
Det er viktig å gå igjennom bedriftens rutiner når det kommer til å følge opp lærlinger. Hva gjør daglig leder, faglig ansvarlig og den ansvarlige montøren? I tillegg skal lærlingen være trygg i opplæringssituasjonen. Alle er nødt til å forholde seg til dette slik at situasjonen blir optimal for alle.

Ting å tenke på (ikke uttømmende)

  • Gjør lærlingene til gode håndverkere med god oppfølging.
  • Invester i lærlingene. Det får du igjen for senere.
  • Vær bevisst på hvilke arbeidsoppgaver du setter lærlingen til. Har lærlingen nok kunnskap til å gjennomføre dette og får lærlingen nok lærerstøtte?
  • Fordeles kjedelige og fysisk krevende arbeidsoppgaver eller får lærlingen belastningen? En dag med boring over hodehøyde er ikke helsebringende.
  • Lærlinger er unge mennesker på vei inn i yrket. Gi dem støtte og veiledning slik at det blir en god opplevelse.
  • Alle lærlinger skal ha det like trygt som alle andre.

Tips på veien for å forebygge ulykker:

Elskolen tilbyr opplærling av elsikkerhet som en naturlig del av opplæringen.

Nelfo Integrator tilbyr internkontrollsystem, med app, som gjør at alle har tilgang til HMS-systemet. Avvik, sikker jobbanalyse og lese bedriftens prosedyrer kan gjøres der arbeidet skjer. 

Hør Elektropoddens episode om lærlinger og ulykker her

Elsikkerhet nr.92 fra DSB

Informasjon om strømulykker fra Nelfo

Strømulykkeappen