Lover, forskrifter og standarder

Elsikkerhet er avgjørende for alle elinstallatører. Det krever at bedriften og de ansatte må ha oversikt over krav i standarder og forskrifter knyttet til elektriske installasjoner.

Lover

Eltilsynsloven

Lov om tilsyn med elektriske anlegg og elektrisk utstyr.

Eltilsynsloven av 24. mai 1929 gir hjemmel for blant annet "fel" og "fek". Eltilsynsloven er en lov og gir derfor overordnede føringer for elsikkerhetsarbeidet. Rammeforskriften "fel" peker på NEK 400, og dette gir samlet det aksepterte elsikkerhetsnivået.

Plan- og bygningsloven

Byggeforskrifter

TEK 17 og SAK 10 er underliggende forskrifter til plan- og bygningsloven og forvaltes av Direktoratet for byggkvalitet (DIBK).

El- og ekominstallasjoner reguleres i det aller vesentligste ikke av plan- og bygningsloven, men av eltilsyns- og ekomloven med underliggende forskrifter.

Relevante forskriftskrav for installatørbransjen:

 • TEK §4-1/SAK §8-2 om FDV-dokumentasjon
 • TEK §9-5 til §9-9 om avfall
 • TEK §11 om sikkerhet ved brann (bl.a. røykvarslere, brannalarmanlegg/nødlys, kabling i rømningsvei)
 • TEK §12-1 til §12-2 om universell utforming/tilgjengelighet
 • TEK §14 om energi
 • TEK §15-9 til §15-15 om heis og rulletrapp
 • TEK §16 om sikkerhetskontroll av heis
 • SAK §9 til §13 om sentral godkjenning (brannalarm og nødlys)
 • SAK §14-2 om uavhengig kontroll


Uavhengig kontroll

1.1.2013 ble det innført obligatorisk uavhengig kontroll for den del kontrollområder:


Våtrom (fuktsikring) og lufttetthet

 • Bygningsfysikk
 • Konstruksjonssikkerhet
 • Geoteknikk
 • Brannsikkerhet

Kravene berører i begrenset grad elektroentreprenørene, men de har likevel noen grenseflater mot våre fag.


Tette bygg (bygg uten luftlekkasjer)

Teknisk forskrift TEK17 har andre tetthetskrav enn TEK10. For installatørene innebærer kravene at det må tettes både mellom rør/kabler og utvendig vindsperre, det vil si gjennomføringer inn/ut av bygget og mot dampsperre.


Våtrom

Det er for tiden stort fokus på våtrom og søknadspliktige arbeider. Dette gjelder alle former for VVS-installasjoner. Elektroinstallasjoner som varmekabler, stikkontakter og belysning er ikke belagt med ansvarsrett i henhold til Plan- og bygningsloven. Det vil si at elektroarbeider i våtrom er ikke søknadspliktig, hverken med erklæring av ansvarsrett eller sentral godkjenning.

Tekniske krav og definisjon av vanntett sjikt i våtrom finner du på denne siden.


Dørautomatikk

I TEK17 er det gitt krav til dørautomatikk (Tek §11) for dører til rømningsvei.

Forskrifter

FEL – Forskrift om elektriske lavspenningsanlegg

Forskriftens formål er å oppnå forsvarlig elsikkerhet ved prosjektering, utførelse, endringer og vedlikehold av elektriske lavspenningsanlegg og ved bruk av elektrisk utstyr tilkoblet slike anlegg.

Gjelder for prosjektering, utførelse, endring og vedlikehold av elektriske lavspenningsanlegg, herunder lavspenningsanlegg for hoved-, reserve- og nødstrømsforsyning. Forskriften gjelder også for bruk av elektrisk utstyr, inkludert høyspenningsutstyr, tilkoblet lavspenningsanlegg.

Produktet finnes også i NELFOs forskriftsabonnement.
Informasjon om forskriftsabonnementet

Dokumenter:

Kjøp FEL her

 

FSE – Forskrift om sikkerhet ved arbeid i og drift av elektriske anlegg

Fse skal ivareta mennesker og materielle verdier ved arbeid på elektriske anlegg. Det stilles krav om tilstrekkelig planlegging og bruk av sikkerhetstiltak.

Forskriften pålegger alle som jobber på eller nær ved elektriske anlegg å gjennomgå en årlig sikkerhetsopplæring.

Det er lederens ansvar å sørge for å iverksette nødvendige sikkerhetstiltak for å unngå skade på liv, helse og materielle verdier. Slike tiltak er fse-kurs med førstehjelp, tilgjengelig verneutstyr og AUS-verktøy.

Nesten alle tilfeller av registrerte strømulykker skyldes brudd på FSE. Lærlinger er mest utsatt for strømgjennomgang i følge statistikken.

Vi har utviklet verktøy og kurs for å hjelpe bedriftene med å gjennomføre den årlige oppdateringen.

Produktet finnes også i NELFOs forskriftsabonnement.
Informasjon om forskriftsabonnementet

Kjøp FSE her

FEK – Forskrift om elektroforetak og kvalifikasjonskrav for arbeid knyttet til elektriske anlegg og elektrisk utstyr

Fse setter kompetansekrav til foretak og personer som skal arbeide i elektriske lavspenningsanlegg. Arbeid i elektriske installasjoner er regulert for å ivareta liv, helse og materielle verdier.

Fek trådte i kraft 1. juli 2013 og erstatter tidligere forskrift om kvalifikasjoner for elektrofagfolk (fke) og forskrift om registrering av virksomheter som prosjekterer, utfører og vedlikeholder elektriske anlegg (Registreringsforskriften).

Forskriften ble fastsatt av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 19. juni 2013 med hjemmel i lov 24. mai 1929 nr. 4 om tilsyn med elektriske anlegg og elektrisk utstyr (el-tilsynsloven).

Produktet finnes også i NELFOs forskriftsabonnement.
Informasjon om forskriftsabonnementet

Kjøp FEK her

FEU – Forskrift om elektrisk utstyr

feu stiller krav til produsenter av utstyr som skal omsette elektriske produkter i Norge. Produsenten er pålagt å kunne fremlegge dokumentasjon og samsvarserklæring for sine produkter.

Forskriften gjelder for elektrisk utstyr som produseres, importeres, markedsføres eller brukes i Norge. Utstyr som produseres i Norge eller importeres fra land utenfor EØS er også omfattet av forskriften.

feu gir en viss frihet med tanke på valg av tekniske løsninger, men de funksjonelle kravene til sikkerhet skal oppfylles. Det er den som produserer og/eller markedsfører samt installerer som er ansvarlig for at utstyret oppfyller kravene i henhold til feu.

Utstyr skal merkes i henhold til feu, CE-merke. Stikkontakter er ikke CE-merket.

Se eget faktaark om CE-merke her.

Produktet finnes også i NELFOs forskriftsabonnement.
Informasjon om forskriftsabonnementet

Kjøp FEU her

Fef – Forskrift om elektriske forsyningsanlegg

Ny forskrift trådte i kraft 1.1.2006.

Den erstatter den gamle FEA-F.

Forskriften er en rammeforskrift og fokuserer på risikovurderinger.

Produktet finnes også i NELFOs forskriftsabonnement.
Informasjon om forskriftsabonnementet

Kjøp FEF her

Ekomforskrifter for installatøren – Del 1

Ekommyndighetene (SD og Nkom) har i størrelsesorden 30 forskrifter. Alle er selvfølgelig like viktige, men Nelfo har tatt ut de som er mest relevant for installatørbransjen.

Del 1 består av

 • EMC-forskriften (Forskrift om EØS-krav til elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) for utstyr til elektronisk kommunikasjon
 • Fribruksforskriften (Forskrift om generelle tillatelser til bruk av frekvenser)

Produktet finnes også i NELFOs forskriftsabonnement.
Informasjon om forskriftsabonnementet

Kjøp Ekomforskriften her

Ekomforskrifter for installatøren - Del 2

Ekommyndighetene (SD og Nkom) har i størrelsesorden 30 forskrifter. Alle er selvfølgelig like viktige, men Nelfo har tatt ut de som er mest relevant for installatørbransjen. Vi har valgt å publisere disse i 2 hefter og nå er del 2 oppdatert med gjeldende forskrifter. Del 2 inneholder ekom-, elsikkerhet- og autorisasjonsforskriftene.

Del 2 består av

 • Autorisasjonsforskriften
 • Elsikkerhetsforskriften
 • Ekomforskriften

Produktet finnes også i NELFOs forskriftsabonnement.
Informasjon om forskriftsabonnementet

Kjøp Ekom del her

FME – Forskrift maritime elektriske anlegg

§1. Formål
Formålet med forskriften er å oppnå forsvarlig elsikkerhetsnivå i maritime elektriske anlegg og ved bruk av elektrisk utstyr tilkoblet slike anlegg.

§ 2. Virkeområde
Forskriften gjelder for prosjektering, utførelse, drift, endring og vedlikehold av maritime elektriske anlegg på norske skip, flyttbare innretninger, sjøredskaper og fritidsfartøy. Forskriften gjelder også for elektrisk utstyr som er tilkoblet maritime elektriske anlegg.

Produktet finnes også i NELFOs forskriftsabonnement.
Informasjon om forskriftsabonnementet

Kjøp FME her

Internkontrollforskriften

IK-forskriften skal fremme et forbedringsarbeid i virksomhetene innen

 • arbeidsmiljø og sikkerhet
 • forebygging av helseskade eller miljøforstyrrelser fra produkter eller forbrukertjenester
 • vern av det ytre miljø mot forurensing og en bedre behandling av avfall

Forskriften gjelder for virksomhet som omfattes av "lov om tilsyn med elektriske anlegg og elektrisk utstyr.

Produktet finnes også i NELFOs forskriftsabonnement.
Informasjon om forskriftsabonnementet

Kjøp Internkontrollforskriften her

Standarder

NEK 144:2017 Grafiske symboler for el- og ekomnett

Elektrofaget blir stadig mer integrert med EKOM nett eller tele- og datanett som det het tidligere. Dette har ført til et økt behov for nye grafiske symboler i dokumentasjon av bygningsteknisk infrastruktur. NEK lanserer derfor en ny utgave av NEK 144 oppdatert med en rekke nye symboler.

Den nye utgaven inneholder de internasjonale symbolene som har størst utbredelse og anvendelse i norsk elektroteknisk dokumentasjon. Symbolene kan kombineres for å lage mer spesialiserte grafikk. I tillegg finnes det bokstavsymboler som dekker generell elektrotekniske bruk.

NEK 144:2017 inneholder:

 • Symboler som brukes for både el, ekom, alarm og styringssystemer
 • Grafiske symboler som finnes i IECs symboldatabase
 • Tegningsregler for å foreta et fornuftig valg av symbol i den aktuelle situasjon (fullstendige tegningsregler er gitt i EN61082)
 • Beskrivelse av hvordan egne symboler kan lages i samsvar med denne håndboken
 • Relevante standarder som for eksempel NEK 400 og NEK 700 har blitt brukt som utgangspunkt

NEK 144:2017 erstatter alle tidligere versjoner.

Denne håndboken vil være nyttig informasjon for alle som arbeider med elektroteknisk dokumentasjon enten du er ingeniør, elektriker eller student.

Produktet finnes også i NELFOs forskriftsabonnement.
Informasjon om forskriftsabonnement

Kjøp NEK 144:2017 her

NEK 320:2018 Lynvernanlegg (Risikovurdering, planlegging og installasjon)

NEK 320 er en samling av EN 62305-serien som omhandler vurdering av behovet for, prosjektering og installasjon av lynvernanlegg. Vær oppmerksom på at innholdet er på engelsk, med unntak av et kort norsk forord. NEK har redigert sammen de fire delstandardene på en brukervennlig måte. Sider som ikke går direkte på standardseriens kjerne er sløyfet, de europeiske endringene er redigert inn, felles innholdsfortegnelse og felles sidenummerering er etablert. Målet er å skape en normsamling som er godt egnet for brukermiljøene. NEK 320 er også en nyttig henvisning for bygningsforvaltere som ønsker kvalitative vurderinger innen ovennevnte tema.

Kjøp NEK 320:2018 her

NEK 399:2022 Tilknytning av elanlegg og ekomnett

NEK 399 omhandler grensesnitt mellom bygningers el- og ekominstallasjoner mot tilsvarende distribusjonsnett. Utgaven har en utvidelse av virkeområde til også å gjelde anlegg som forsynes med høyspenning. Det innebærer dermed en vesentlig utvidelse av virkeområdet. Standarden spesifiserer krav til utforming av tilknytningspunkt, eierforhold, ansvar og plikter til involverte parter – og danner grunnlag for privatrettslig avtale mellom partene.

Formålet med standarden er å legge til rette for effektiv samhandling, forutsigbarhet og størst mulig grad bruk av standardiserte løsninger. Standarden spesifiserer også krav til design, utforming og test av tilknytningsskap.

Den erstatter NEK 399-1:2018, men innebærer også som sagt en vesentlig utvidelse av virkeområdet. NEK 399:2022 har som formål å dekke alle typer installasjoner som er tilknyttet allment nett.

Kjøp NEK 399:2022 her

REN blad 4100

Nytt REN blad 4100 er nå tilpasset NEK 399:2018. REN-bladet omhandler tilknytning til alle typer anlegg, også til ladestasjoner elbil, forsyning til havner og elektrifiserte skip. Den inneholder mange illustrasjoner av de ulike inntakstypene.

Nettselskapene henviser normalt til REN-blad 4100 for praktisk utførelse.

Les mer om REN og REN blad 4100 her

NEK 400 landbruk:2020

NEK 400 landbruk:2020 er en spesifikasjon som omhandler driftsbygninger i landbruket og veksthusnæringen og er en oppfølger av tilsvarende publikasjon fra 2016. Den må leses i sammenheng med NEK 400, men bruk av publikasjonen vil gi økt sikkerhetsnivå, økt pålitelighet og økt kvalitet. Dette kan innebære noe høyere installasjonskostnader, men vil gi et el-anlegg med lavere risiko for brann, lavere vedlikeholdskostnader og med lengre forventet levetid.

Kjøp NEK 400 landbruk her

NEK 400:2022 Elektriske lavspenningsinstallasjoner

NEK 400 er det sentrale henvisningsgrunnlaget i «forskrift om elektriske lavspenningsanlegg». Myndighetene angir at forskrift, veiledning til forskrift og standard samlet spesifiserer sikkerhetsnivået som kreves. Erklæring om samsvar med NEK 400, støttet av underliggende dokumentasjon, vil dermed dokumentere samsvar med myndighetskravene.

NEK 400 er også et viktig kontraktsdokument mellom bestiller av en elektrisk lavspenningsinstallasjon og de profesjonelle tilbyderne av prosjektering- og installasjonsarbeid. Henvisning til standarden viser at installasjonen skal planlegges og utføres i samsvar med anerkjent internasjonal og nasjonal praksis. Leverandører av utstyr til lavspennings- installasjoner bør ha god kjennskap til kravene som stilles i NEK 400, slik at de kan levere utstyr innenfor rammene standarden setter.

NEK 400 må ses i sammenheng med NEK 405-serien, hvor sistnevnte omhandler elkontroll. Eier av elektriske lavspenningsinstallasjoner bør sørge for at det jevnlig foretas elkontroll. Bestilles slike kontroller i samsvar med NEK 405, sikrer det at kontrollen gjennomføres etter anerkjent metode og med bruk av kvalifisert personell.

Produktet finnes også i NELFOs forskriftsabonnement.
Informasjon om forskriftsabonnement

Kjøp NEK 400:2002 her

NEK 405:2023 Samlet utgave (Elkontroll, eltakst og elektrotermografi)

NEK 405:2023 (samlet utgave) omhandler krav til kvalifikasjoner for kontrollforetak, faglig leder og elkontrolløren, termograføren samt eltakstpersonell. Videre inneholder serien krav til hvordan en elkontroll og eltakst skal utføres og dokumenteres. Normen stiller også krav til eksaminering, sertifiseringsordning, metodikk og sertifiseringsorganer som skal utføre sertifisering i henhold til normen.

De ulike delene i normsamlingen retter seg mot ulike markedssegmenter, men som likevel er komplementerende tjenester. Virksomheter som ønsker å være tilbyder av flere typer tjenester vil kunne ha nytte av konsolidert utgave av NEK 405. Virksomheter som kun opererer i ett markedssegment kan alternativ kjøpe en av delnormene.

I denne samleutgaven av NEK 405-serien inngår alle delnormer slik de forelå 24.september 2020:

 • NEK 405-1:2020 - Elektrotermografi – Krav til personell, eksaminering, sertifiseringsordning og metodikk
 • NEK 405-2:2020 - Brannforebyggende elkontroll bolig – krav til personell, eksaminering, sertifiseringsordning og metodikk
 • NEK 405 -2-3 -Teknisk tilstandsvurdering av elektriske anlegg i bolig ved avhending Krav til personell, eksaminering, sertifiseringsordning og metodikk
 • NEK 405-3:2020 - Elkontroll næring – krav til personell, eksaminering, sertifiseringsordning og metodikk
 • NEK 405-4:2020 - Elkontroll – krav til godkjente og sertifiserte kontrollforetak
 • NEK 405-10:2017 - Elkontroll i kontrollpliktige fiske-, fangst- og lastefartøy med største lengde opp til 24 meter
 • NEK 405-20:2019 – Eltakst - Skadetakst, tilstands- eller tredjepartsvurdering av elektriske anlegg

Produktet finnes også i NELFOs forskriftsabonnement.
Informasjon om forskriftsabonnement

Kjøp NEK 405:2023 Samlet utgave her

NEK 410A:2021 Elektriske installasjoner i skip

NE 410A er en samling av standarder hovedsakelig innen NEK IEC 60092-serien. Samlet sett omfatter standarden design, vern, utstyr, installasjon, verifikasjon, testing og EMC.

Kjøp NEK 410A:2021 her

NEK 420A:2016 Elektriske installasjoner i eksplosjonsfarlige områder

NEK 420A:2016 er en normsamling som er aktuell for alle som har befatning med eksplosjonsfarlige områder. Hovedmålgruppen er aktører som har befatning med prosjektering, valg av utstyr, montering, vedlikehold, reparasjon, overhaling, utbedring og installasjon av varmekabel, relatert til eksplosjonsfarlige områder. Normen kan også være av interesse for leverandører som ønsker kompetanse på hvilke installasjonskrav som gjelder ved montering av utstyr.

Regelverket på Ex-installasjoner: Eksplosjonsfarlige områder finnes i nær sagt alle segmenter. I Norge finner vi de mest kjente i oljeindustrien, gruveindustrien, prosessindustrien og distribusjonsleddene for petroleums-produkter. Vi finner imidlertid også eksplosjonsfarlige områder innen en rekke andre industrier og virksomhetsområder, for eksempel næringsmiddelindustri, farmasøytisk industri, metallindustri, avfallsdeponier og ikke minst i et økende antall lokale anlegg for bruk av propan og husholdningsgass.

Produktet finnes også i NELFOs forskriftsabonnement.
Informasjon om forskriftsabonnement

Kjøp NEK 420A:2016 her

NEK 420B:2023 Klassifisering av eksplosjonsfarlige området

Nek 420B inneholder standardene NEK EN IEC 60079-10-1 og NEK EN IEC 60079-10-2.

IEC 60079-10-1 omhandler klassifisering av områder der det kan oppstå brannfarlig gass eller damp og kan brukes som grunnlag for riktig design, konstruksjon, drift og vedlikehold av utstyr for bruk i eksplosjons-farlige områder.

Denne standarden er beregnet for bruk der det er fare for antennelse av brannfarlig gass eller damp blandet med luft, men gjelder ikke for:

a) gruver som er eksplosjonsfarlige på grunn av gruvegass (metan);

b) behandling og produksjon av eksplosiver;

c) katastrofal svikt eller sjeldne funksjonsfeil som faller utenfor begrepet «normalitet» som omtales i denne standarden (se 3.7.3 og 4.5);

d) rom for medisinske formål;

e) boligområder

f) steder hvor fare kan oppstå på grunn av brennbart støv eller brennbare svevepartikler, men prinsippene kan brukes ved vurderingen av en hybridblanding (se også IEC 60079-10-2).

IEC 60079-10-2 omhandler identifisering og klassifisering av områder hvor det kan forekomme eksplosive støvatmosfærer og brennbare støvlag, for best å kunne kartlegge potensielle tennkilder i slike områder, men gjelder ikke for:

 • gruver under bakkenivå,
 • støv fra eksplosiver og stoffer som ikke trenger oksygen for forbrenning slik som fyrverkeri, ammunisjon, peroksider, oksidanter, vannreaktive forbindelser eller andre lignende stoffer.
 • katastrofetilstander som faller utenfor det denne standarden beskriver som unormalt,
 • enhver fare forårsaket av avgivelse av giftig gass fra støvet.

Denne standarden gjelder ikke der en fare kan oppstå på grunn av tilstedeværelsen av brennbar gass eller damp, men prinsippene kan brukes i vurderingen av en hybrid blanding (se også IEC 60079-10-1).

Kjøp NEK 420B:2023 her

NEK 420D:2019 Guide til NEK 420A

Guide til NEK 420A - Elektriske installasjoner i eksplosjonsfarlige områder

Kjøp NEK 420D:2019 her

NEK 439-A:2013 Tavlenormen Del A

NEK 439 Del A inneholder generelle krav til elektriske lavspenningstavler, inkludert de spesifikke kravene for tavler som skal betjenes av henholdsvis sakkyndige personer og ikke-sakkyndig personer.

Normen danner basis for bygging av elektriske lavspenningstavler og er uunnværlig for tavlebyggere.

Produktet finnes også i NELFOs forskriftsabonnement.
Informasjon om forskriftsabonnement

NEK 439-B:2013 Tavlenormen Del B

Elektriske lavspenningstavler for spesielle formål

NEK EN 61439-serien inneholder supplerende krav til elektriske lavspenningstavler for spesielle formål eller som skal installeres i spesielle omgivelser. Denne delen inneholder:

 • krav til tavler som skal benyttes på byggeplasser
 • tavler som benyttes i offentlige elnett
 • beskrivelse av skinnesystemer i elektriske lavspenningstavler
 • samt tavler som skal benyttes på campingplasser, i marinaer eller for lading av elektriske biler

Del B inneholder NEK EN 61439, del 4, 5, 6 og 7.

Produktet finnes også i NELFOs forskriftsabonnement.
Informasjon om forskriftsabonnement

Kjøp NEK 439-B:2023 her

NEK 439-C:2015 Guide for spesifikasjon av tavler

NEK 400 stiller krav om at elektriske lavspenningstavler skal være bygget i henhold til NEK 439. Derfor er normen et viktig kontraktsmessig underlag for bestilling av tavler.

Tavlenormen del C av normsamlingen er den som er mest interessant for elinstallatørene fordi den inneholder en guide for spesifisering av tavler. I visse tilfeller kan del C være nok for en byggherre, installatør eller rådgivende ingeniør. Denne delen er skrevet for å brukes uten del A og del B.

NEK anbefaler at guiden er tilgjengelig for alle som skal spesifisere tavler. Den er et viktig og nødvendig supplement til del A og B hvor kravene til de ulike tavlene står

NEK 439 består av tre deler – A, B og C. Til sammen utgjør disse hele NEK EN 61439-serien. Del A og B er allerede tilgjengelige.

Hva inneholder del C?

Del C er guiden til tavlenormen – og et viktig verktøy for å beskrive tavler av riktig kvalitet og for tiltenkt bruk. Del C inneholder god veiledning i prosessen og tabeller som hjelper brukeren i spesifikasjonsprosessen. Tabellene er delt inn etter type tavle; for eksempel om det er en tavle som skal benyttes i et hjem, i industrien eller i distribusjonsnettet.

Oppbyggingen av tavlenormen baseres på at oppdragsgiver skal spesifisere en del data. Spesifikasjonene påvirkes av omgivelsene tavlen skal stå i, tekniske nettdata på installasjonsstedet, ytre påvirkninger med videre. Dette vil påvirke hvilke tavler som er egnet.

Produktet finnes også i NELFOs forskriftsabonnement.
Informasjon om forskriftsabonnement

NEK 440:2022 Elektriske Kraftinstallasjoner

NEK 440 gir i første del generelle regler for prosjektering og montasje av elektriske kraftinstallasjoner og i andre del av normen spesifiseres krav til prosjektering og montasje av jording av de samme kraftinstallasjonene.

Samlingens formål er å bidra til tilfredsstillende sikkerhet og funksjon for elektriske høyspenningsinstallasjoner ved prosjektering og utførelse i tråd med anerkjent internasjonal og nasjonal praksis.

Samlingen viser også til gjeldende norske forskrifter i form av veiledninger, som gir en god oversikt over gjeldende regelverk og standarder for prosjektering av elektriske kraftinstallasjoner.

Standarden passer for planleggere, montører, driftspersonell innen elverk, tradisjonell industri, rådgivende ingeniører og leverandører. Standarden spiller like mye rolle for alle brukerne for å prosjektere elektriske kraftinstallasjoner og deres jordingssystemer.

Hele standardsamlingen er revidert og språklig gjennomgått i forhold til internasjonale standarder. Språket er oppdatert og erstatter tidligere versjoner. Figurer og tabeller er oppdatert og flere kapitler har blitt mer presise og tydelige for brukerne.

Kjøp NEK 440:2022 her

NEK 600:2021 El og ekom i vegtrafikksystem

NEK 600:2021 El og ekom i vegtrafikksystem viser hvordan de funksjonelle sikkerhetskravene i Statens vegvesens vegnormal, håndbok N601 Sikkerhetskrav for elektriske anlegg i- og langs offentlig veg, skal løses.

NEK 600 skal gjøre det lettere å koordinere ønsket kvalitet og elsikkerhet ved bestilling, prosjektering, installasjon, verifikasjon og dokumentasjon, samt drift og vedlikehold av el-anlegg i vegsektoren.

Standarden beskriver valg av løsninger og gir krav der det anses nødvendig og hvor annet offentlig regelverk angir alternative løsninger. NEK 600 skal i tillegg bidra til standardisering av løsninger slik at prosjektering, utførelse, drift og vedlikehold og kontroll av elektriske anlegg blir mer rasjonelt.

Produktet finnes også i NELFOs forskriftsabonnement.
Informasjon om forskriftsabonnement

Kjøp NEK 600:2021 her

NEK 700:2024-serien (NEK 701 og NEK 702)

Kabling for informasjonsteknologi og kommunikasjonssystemer for tele, data og TV (ekominstallasjoner) er en viktig del i samfunnets infrastruktur. Dette reflekteres også fra myndighetenes side i lovverk og standarder. Krav til kvalitet, pålitelighet og oppetid har blitt samfunnskritisk, og samfunnet har behov for at kommunikasjonsløsningene til enhver tid fungerer. NEK 700-serien er en samling standarder som myndighetene henviser til som et verktøy for planlegging og bygging av funksjonelle ekominstallasjoner i alle typer bygg og utendørsområder.

 

NEK 700-serien består av tre deler;

 • NEK 701:2024 – Felles kablingssystemer
 • NEK 702:2024 – Installasjon av kabling
 • NEK 703:2024 – Anlegg og infrastruktur i datasentre (bestilles separat)

 

Produktet finnes også i NHO Elektro sitt forskriftsabonnement.

NEK 700-serien bygger på internasjonale standarder og er oversatt og tilpasset norske forhold av normkomiteen NK 215.

NEK 700-serien må sees i sammenheng med andre relevante standarder med tilgrensende områder, slikt som NEK 399:2022 – Tilknytning av elanlegg og ekomnett, NEK 400 – Elektriske lavspenningsinstallasjoner og NEK TR 750:2023 – Fiberoptisk tilgang for sluttbrukere.

Bøkene kan kjøpes i butikken

NEK 701:2024 – Felles kablingssystemer

Standardsamling for planlegging av universell kablingsstruktur for ekomnett i forskjellige typer bygninger. Standardene spesifiserer strukturer, sambandsklasser, krav til ytelse, kabel- og kontakttyper og retningslinjer for testing. Standardene kan benyttes for å ivareta myndighetenes (NKOM) forskrifter.

 

De viktigste endringene fra NEK 701:2020 til NEK 701:2024 er;

 • Mindre redaksjonelle endringer i del 1-6 for bedre lesbarhet.
 • En ny del 20 – Alternative kablingskonfigurasjoner er lagt til. Denne omhandler direkte tilkoblet kabling, E2E-linker og MPTL-linker.
 • NEK EN 50173-20 åpner for konfigurasjoner som ikke samsvarer med strukturen beskrevet i del 1-6.
Boka kan kjøpes i butikken

NEK 702:2024 – Installasjon av kabling

Standardsamling som skal anvendes i spesifikasjons- og installasjonsfasen for ekomnett inne i bygninger og utendørs mellom bygninger. Den beskriver også minstekrav til jordingsnettverk og utjevningsforbindelser. Standardene kan benyttes for å ivareta myndighetenes (NKOM) forskrifter.

 

De viktigste endringene fra NEK 702:2020 til NEK 702:2024 er;

 • Endret terminologi fra «kabinett» til «skap».
 • Tillegg A1:2020 i del 1: Korrigert for kategori RP1 med fjernmating i 4.1.3.3.1.
 • F.1.2 oppdatert med minste antall prøveringer for ekstern krysstale
 • I NEK EN 50700 Tillegg B til tillegg D er det tatt med alternative eksempler på utførelse av FDAN på eiendommer med flere leietakere, i privat forvaltet eiendom og i lokalene til enkeltabonnenter.
 • Redaksjonelle forbedringer i NEK EN 50700.

NEK 703:2024 – Anlegg og infrastruktur i datasentre

Standardsamlingen gjelder for planlegging av modulære, skalerbare og fleksible løsninger og infrastrukturer i ulike datasentre, for å enkelt kunne tilpasse seg endrede krav fra markedet. Standardene kan benyttes for å ivareta myndighetenes (NKOM) forskrifter. Standarden er kun tilgengelig på engelsk!

 

De viktigste endringene fra NEK 703:2020 til NEK 703:2024 er;

 • Tre nye standarder fra NEK EN 50600-4-serien er lagt inn med fokus på miljøavtrykk;
  • NEK EN 50600-4-6: Energy Reuse Factor
  • NEK EN 50600-4-8: Carbon Usage Effectiveness
  • NEK EN 50600-4-9: Water Usage Effectiveness
 • Tre av standardene er oppdatert og koordinert på innhold og struktur;
  • I del 2-1 av NEK EN 50600 er forholdet til NEK EN 50600-2-5 tydeliggjort; Sikkerhetsrelaterte konsepter er beskrevet tydeligere.
  • I del 2-4 av NEK EN 50600 er det blant annet lagt til et punkt 7 som omhandler fysisk sikring.
  • I del 2-5 av NEK 50600 er det blant annet innført et nytt punkt som spesifiserer beskyttelsesklasser mot inntrengning i datasenter.
 • I tillegg er det tekniske oppdateringer basert på tilbakemeldinger fra brukere
Boka kan kjøpes i butikken

NEK EN 50110-1:2023 Sikkerhet ved arbeid i og drift av elektriske anlegg - Del 1: Generelle krav

DSB anser at den til enhver tid gjeldende versjon av norsk elektroteknisk norm NEK EN 50110-1 oppfyller sikkerhetskravene i FSE - forskriften. For maritime elektriske anlegg så vises det tilsvarende til internasjonal standard IEC 60092-509. Dersom forskrift, veiledning og norm er oppfylt anses det som dokumentert at forskriftens sikkerhetskrav er oppfylt. Dette betyr at NEK EN 50110-1 gir retningslinjer og prinsipper som arbeidsgivere, arbeidstakere og andre involverte bør følge for å sikre en trygg arbeidspraksis.

Produktet finnes også i NELFOs forskriftsabonnement.
Informasjon om forskriftsabonnement

Kjøp NEK EN 50110-1 her

NEK EN 60204-1:2018 Maskinsikkerhet

EK EN 60204-1 er en norsk oversettelse av den europeiske EN 60204-1:2018. Denne standarden er meget sentral ved utforming og/eller ombygging av maskiner. Standarden er harmonisert i henhold til Maskindirektivet 2006/42/EU og Lavspenningsdirektivet 2014/35/EU. Standarden forutsettes å tilfredsstille de relevante grunnleggende sikkerhetskrav i begge disse direktivene.

Driver du eller ditt firma med konstruksjon, konsulentvirksomhet, salg/leveranse av utstyr til maskinindustrien -og/eller noe som grenser opp mot maskiner, så bør denne standarden benyttes. Tillegg B inneholder et spørreskjema/sjekkliste som kan benyttes mellom maskinbygger og kunde/leverandør.

Kjøp NEK EN 60204-1 her

NEK TR 750:2023

Hensikten med TR 750 er å gi en enhetlig beskrivelse av fremgangsmåter og mulige løsninger for å etablere FTTx-nett. (Fibre To The x, generisk betegnelse for FTTH FTTC osv der H=Home C=Curb osv). Dette er for å sikre en mer ensartet utbygging av nett med bedre kvalitet. Nettene vil bli bedre forberedt for senere oppgradering og utbygging dersom det tas hensyn til faktorene som beskrives i NEK TR 750:2023

En prosjektleder hos utbygger eller netter, eller rådgivende ingeniører, får beskrivelser som gir teknisk støtte ved valg av løsning, design og utbygging av FTTx-nett. For EKOM-installatører og montører så er det beskrivelser som går på installasjonsmessige faktorer.  

Kjøper får en veiledning i metodikk, teknologier og fremgangsmåter for etablering av FTTx-nett, som er knyttet opp mot øvrige standarder innenfor fagområdet.  Denne forankringen i et standardverk som er utviklet av et bredt europeisk fagmiljø, gir bedre forutsetninger for å etablere enhetlige løsninger, som er mer bærekraftige og med bedre kvalitet.

TR 750:2023 er betydelig omarbeidet i forhold til 2015-utgaven. Den er bedre tilpasset norske forhold.

Kjøp NEK TR 750 her

NEK TS 400 Bolig:2019

NEK 400 Bolig:2019 er en teknisk spesifikasjon for planlegging, installasjon, verifikasjon og dokumentasjon av elektriske installasjoner i boliger. Spesifikasjonen er oppdatert iht. NEK 400:2018 – og er en forenklet og konservativ tolkning og beskrivelse av kravene i NEK 400 for installasjoner i boliger. Dette betyr at de løsninger og føringer som gis er godt innenfor rammen av kravene i NEK 400:2018. Spesifikasjonen er spesielt nyttig for montøren.

Kjøp NEK 400 Bolig her