Nytt i likestillings- og diskrimineringsloven

Publisert

Fra 1. januar 2020 er det nå en plikt at alle arbeidsgivere, uten begrensninger knyttet til størrelse, skal arbeide for å forebygge og å hindre diskriminering på alle diskrimineringsgrunnlagene. Arbeidsgiver skal også ha blikket på det som kalles sammensatt diskriminering. Det vil si diskriminering på flere grunnlag på samme tid.

Dette er diskrimineringsgrunnlagene:
• kjønn
• nedsatt funksjonsevne
• seksuell orientering
• kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk
• religion og livssyn
• etnisitet
• omsorgsoppgaver
• graviditet, foreldrepermisjon og adopsjon

Arbeidsgiverne skal også arbeide for å forhindre kjønnsbasert vold, trakassering og seksuell trakassering i tillegg til sammensatt diskriminering. En konkretisert plikt til å jobbe med likestilling

Det foreligger en konkretisert plikt til å jobbe med likestilling for:
• bedrifter med mer enn 50 ansatte
• bedrifter som har mer mellom 20-50 ansatte dersom en av arbeidslivets parter krever det

Plikten medfører at arbeidsgivere skal:
• undersøke diskrimineringsrisiko og hindre diskriminering
• analysere eventuell risiko
• iverksette tiltak som er egnet til å motvirke diskriminering og bidra til økt likestilling og mangfold i virksomheten
• evaluere arbeidet knyttet til undersøkelse, analyse og tiltak
• kartlegge lønn etter kjønn og bruk av ufrivillig deltid annethvert år

Lønnskartleggingen skal være basert på sammenlikning mellom lønnsopplysninger (gjennomsnitt) mellom kvinner og menn i de respektive stillingsgruppene.

Dokumentasjonsplikt for arbeidsgivere med færre enn 20 ansatte
Arbeidsgivere med færre enn 20 ansatte har plikt til å dokumentere likestillingsarbeidet de har utført. Dette må de oppbevare slik at det er mulig å fremlegge dokumentasjon på et senere tidspunkt. Det er ikke noe krav om offentliggjøring, men dokumentene skal på oppfordring kunne vises til ansatte og tillitsvalgte, og dessuten Diskrimineringsnemnda, Likestillings- og diskrimineringsombudet og forskere.

Dokumentasjons- og redegjørelsesplikt for enkelte bedrifter
Bedrifter med mellom 20-50 ansatte får en tilsvarende dokumentasjonsplikt som virksomheter med færre enn 20 ansatte. Dersom det er fremsatt et krav om en redegjørelsesplikt av en av arbeidslivets parter i bedrifter med mellom 20-50 ansatte, eller dersom bedriften har mer enn 50 ansatte, foreligger det en plikt til å redegjøre for likestillingsarbeidet i årsberetning eller annet offentlig tilgjengelig dokument. Første redegjørelse etter de nye reglene skal skje i årsberetningen som leveres i 2021. Arbeidet skal forankres i selskapets styre.

Les hva NHO skriver om saken

Myndighetene har igangsatt et arbeid med å utarbeide en veileder om dette. Maler vil antagelig foreligge ila sommeren 2020.