Fagskoleutdanning

De tekniske fagskolene er for personer med fagbrev fra yrkesfaglinjene som ønsker videre utdanning. På fagskolene får de en kompetanse som er etterspurt i bransjen og næringslivet. NHO Elektro har vært pådriver for å starte opp nye fagretninger på fagskolene.

Teknisk fagskole et godt utdanningstilbud for dem som allerede har fagbrev. Som fagarbeider og student kan man spesialisere seg innen ulike fagretninger som elektro, klima, energi og miljø i bygg (KEM), Bygnings Informasjons Modellering (BIM) og energirådgiver. Innenfor elektro er det flere fordypningsområder som elkraft, automatisering og data og elektronikk.

De ferdigutdannede fagarbeiderne er ettertraktet i arbeidslivet fordi de har en kombinasjon av praktisk erfaring som fagarbeider og teoretisk kunnskap fra den tekniske fagskolen. Derfor er det ikke uvanlig at studentene ved fagskolen jobber i en bedrift hvor ledelsen ønsker å øke kompetansen til noen av sine ansatte. Mange av studentene får høyere stillinger og bedre lønn når de er ferdige med fagskoleutdanningen.

Teknisk Fagskole
Teknisk Fagskole er hovedsakelig et utdanningstilbud for personer som har fagbrev fra videregående skole, og som ønsker å spesialisere seg mer. Etter endt fagskoleutdanning får man tittelen Fagskoletekniker eller fagskoleingeniør, og mulighet til å opprette sin egen virksomhet.

Nye behov i bransjen
NHO Elektro er aktiv pådriver for å bedre fagskolens plass i utdanningssystemet, organisering og utdanningsstruktur samt bedre rammebetingelsene for studenter og sikre at faginnholdet i fagskolen dekker virksomhetenes behov.

Med ny teknologi og nye behov er de tekniske bransjene stadig i endring.  Dette skaper nye markedsmuligheter og kompetansebehov. Gjennom sin nære kontakt med medlemsbedriftene, kan NHO Elektro plukke opp hvilke kunnskapsbehov bransjene har. Organisasjonen jobber tett med fagskolene og utdanningspolitiske organer, for å skape nye og relevante fagskolelinjer tilpasset behovene i næringslivet. Dette sikrer bransjen kvalifisert og oppdatert arbeidskraft.

Pådriver for nye linjer
NHO Elektro har vært en pådriver for opprettelsen av en rekke nye studietilbud i fagskolen, som Bygnings Informasjons Modellering (BIM), Klima, Energi og Miljø i bygg (KEM), Elektronisk kommunikasjon (Ekom) og Energirådgiver. Alle de ovennevnte fagretningene gir studentene en kompetanse som er svært etterspurt i våre bransjer. I tillegg jobber NHO Elektro for å innføre velferdsteknologi som emne og modul i fagskolen, siden dette er et felt man vil oppleve stor vekst i årene som kommer.

Får kunnskap om bedriftsstyring
Ved de tekniske fagskolene får studentene opplæring i temaer som er nyttige når man skal etablere egen virksomhet, eller ønsker seg en mellomleder- eller sjefsstilling. Etter endt utdanning skal fagarbeiderne blant annet ha kunnskap om HMS, økonomi, prosjektledelse og personaladministrasjon, i tillegg til den fagspesifikke kompetansen fra linjen de har gått på.

Bygnings Informasjons Modellering (BIM)
BIM er en metode for å planlegge og utføre byggeprosessen på. NHO Elektro har vært med å opprette BIM som fagmodul ved de tekniske fagskolene, og sikrer på denne måte byggebransjen en fremtidsrettet og viktig kompetanse.

BIM er en datateknisk løsning som gjør det mulig å lage detaljerte tredimensjonale plantegninger av bygg, hvor alt av rørsystemer og elektriske installasjoner er synlige. Alle de ulike faggruppene som er involvert i byggeprosessen, fra elektrikere og flisleggere til tømrere og rørleggere, har tilgang på de enkelte 3D-modellene. Dermed kan de sammen planlegge byggingen og de forskjellige løsningene som trengs, og dermed unngå byggetabber og informasjonssvikt. Les mer om BIM

Fagskolen åpner dører
Med bakgrunn både fra praktisk og teoretisk arbeid sitter elevene fra fagskolene igjen med en viktig krysskompetanse når de skal ut i arbeidslivet. Derfor er de blant annet godt egnet i mellomlederstillinger mellom de ulike leddene av en entreprenørbedrift; både de som tar beslutninger på et høyere nivå, og de som foretar den praktiske utføringen. Fagskolene åpner dermed mange spennende karrieredører for studentene, og mange får tilbud om nye jobber allerede før de er uteksaminert.