Lønnsomhetsveileder - solceller i landbruket

Veilederen gir en guide til hvilke forhold og designvalg som påvirker lønnsomheten i et solcelleanlegg, og det presenteres en beregning av lønnsomhet for et konkret solcelleanlegg på et eksempelgårdsbruk.

Norconsult har utarbeidet denne veilederen på oppdrag fra Nelfo.

I veilederen brukes tilbakebetalingstid som mål på lønnsomhet siden det er lett å beregne, enkelt å forholde seg til og mye brukt i markedet. Tilbakebetalingstid kan beregnes forenklet ved å dele investeringskostnad på årlige besparelser. I denne veilederen tas det også hensyn til drift- og vedlikeholdskostnader, og til at innsparinger det første driftsåret er mer verdt enn innsparinger lenger frem i tid. Tilbakebetalingstider i denne veilederen er derfor mer konservative – men også riktigere – enn en mer forenklet beregningsmetode som ikke hensyntar det disse aspektene ville gitt.

Seks faktorer som har stor betydning for lønnsomhet diskuteres i veilederen: solressurs, strømforbruk, installasjonsomfang, bygningens egnethet, installasjonskostnad og strømpris. For hver faktor forklares faktorens relevans og typiske verdier, og det vises til kilder til mer informasjon.