Fritidsulykkeforsikring

Fritidsulykkesforsikringen er ikke lovpålagt, men er et tillegg til yrkesskadeforsikring for å bedre de ansattes personforsikringer – sammen gir disse forsikringene en dekning 24-7.

Forsikringen har tilnærmet samme erstatningsutmåling som yrkesskadeforsikring, men gjelder ikke ved sykdom. Den dekker de ansatte ved ulykke hele døgnet. Bedriften unngår dermed situasjoner der det kan oppstå tvil om hvorvidt ansatte er på jobb eller har fritid.

Fritidsulykke dekker varig arbeidsuførhet, varig medisinsk invaliditet og død som skyldes ulykke og ikke dekkes av yrkesskadeforsikringen.

Lurer du på noe? Ta gjerne kontakt.
  • Thomas Solli
  • Forsikringsmegler
  • Espen Bentsen
  • Forsikringsmegler