Energipris påvirker lønnsomheten

Publisert

Lønnsomheten i et solcelleanlegg avhenger av flere faktorer. Særlig energiprisen for strøm spiller inn, siden energiproduksjonen fra solcelleanlegget kan erstatte behovet for kjøp av strøm fra nettet.

Høye strømpriser gir kortere tilbakebetalingstid 

Lønnsomheten i et solcelleanlegg forbedres med de høye strømprisene det siste året og det gir kortere tilbakebetalingstid for investeringen. 

Vi skal se på hvordan tilbakebetalingstiden for et solcelleanlegg påvirkes av variasjonen av spotprisen. Vi har tatt utgangspunkt i Lønnsomhetsveileder for solcelleanlegg i landbruket, og benytter samme regneeksempel for gitt lokasjon, størrelse på anlegget, og andre økonomiske forutsetninger.  

I veilederen er det en mer detaljert beskrivelse av hvordan oppbygning av strømprisen er sammensatt, og hvordan de ulike leddene i strømprisen påvirker lønnsomheten for et solcelleanlegg. 

Strømstøtte og lønnsomhet

Strømprisen har i mange år vært relativ stabil med litt dyrere strøm i vinterhalvåret. Sett over året har fordelingen mellom nettleie og andre avgifter sammenlignet med spotprisen ligget på ca. 50/50. 

Det siste året har utviklingen i kraftmarkedet gitt store utslag i spotprisen. Spotprisen har på kort tid beveget seg fra noen få øre per kWh til å ligge stabilt på flere kroner per kWh. Strømnettet i Norge er delt inn i flere prisområder og utviklingen i spotpris er svært forskjellig. 

For strømkundene i utsatte prisområder har spotprisutviklingen ført til betydelig høyere strømutgifter, noe som har bidratt til å styrke lønnsomheten for et solcelleanlegg. 

For å kompensere for de høye energiutgiftene har det blitt laget en ordning for strømstøtte. Høye spotpriser på flere kroner per kWh, fører til at energiutgiftene blir betydelig lavere enn hva de faktiske kostnadene ville vært. Dermed blir ikke lønnsomheten i et solcelleanlegg like god som det kunne ha vært.

Spotpris og lønnsomhet

Vi ser på eksempelgårdsbruket fra Lønnsomhetsveileder for solcelleanlegg: 

Gårdsbruket befinner seg på Østlandet, innenfor et av prisområdene som har erfart en høy spotpris det siste året.  
Vi tar utgangspunkt i et solcelleanlegg montert direkte på tak av fjøset, med en installert effekt på 30 kWp. Den estimerte investeringskostnaden er på  
270 000 kr, og simulert årlig energiproduksjon på ca. 27 500 kWh. 

Med forutsetningene gitt av veilederen, resulterte lønnsomhetsvurderingen av dette anlegget i en tilbakebetalingstid på 18,5 år. 

Fra 18 år til 2 år

For å se hvilken effekt spotprisen har på lønnsomheten i dette solcelleanlegget, holder vi andre parametere i beregningen uendret.  
For å reflektere den høye spotprisen, men samtidig ta høyde for dagens strømstøtte, sammenlignes tilbakebetalingstiden i regneeksempelet fra Lønnsomhetsveileder for solcelleanlegg med en pris som er betydelig lavere enn faktisk spotpris. I vurderingen benyttes følgende spotpris: 

  • 0,35 kr/kWh iht. basis-scenarioet i Statnetts Langsiktige markedsanalyse 2020-2050 
  • 1 kr/ kWh 
  • 2 kr/kWh 
  • 4 kr/kWh 

tilbakebetaling graf.png

Variasjon i spotprisen har stor påvirkning på tilbakebetalingstiden, og dermed lønnsomheten i solcelleanlegget. Tilbakebetalingstiden varierer fra ca. 18 år for en spotpris på 0,35 kr/kWh til rett over 2 år for en spotpris på 4 kr/kWh. 

Lurer du på noe? Ta gjerne kontakt.