8 tips ved installasjon av DC-brytere i solcelleanlegg

Publisert

Det er viktig med god installasjonsteknikk ved montering av DC-brytere for å øke brannsikkerheten i elektriske anlegg.

En DC-bryter kan monteres i en solcelleinstallasjon for å gi innsatsmannskaper tryggere og mer forutsigbare arbeidsforhold. Hensikten med bryteren er å gjøre deler av en installasjon spenningsløs. Med fremveksten av solcelleanlegg og batterisystemer som en del av kraftnettet er det naturlig at det også vil monteres flere DC-brytere fremover.

- Mitt inntrykk er at vi i lavspenningsbransjen generelt ikke er like erfarne med DC-installasjoner som med AC-installasjoner. Derfor er det ekstra viktig med god praksis for denne typen komponenter, sier teknisk direktør i Nelfo, Jon-Steinar Sjøvik Hanstad.

Praktiske tips for montering av DC-brytere i solcelleanlegg

  1. Monter DC-bryteren på en ikke-brennbar plate for å begrense skadene fra en eventuell lysbue med påfølgende branntilløp.
  2. Kabler føres inn på undersiden av bryteren for å hindre vann i å renne inn sammen med kabler fra oversiden.
  3. Vurder å borre et lite hull på undersiden av bryteren, slik at vann forårsaket av kondens, kan renne ut. På denne måten vil ikke kapslingen blir for tett. Husk å ta hensyn til IP-graden på bryterkapslingen.
  4. Før kabler med lik polaritet i samme nippel så du får en nippel med + inn og + ut, samt en nippel med – ut og – inn. Ved å gjøre det på denne måten hindrer du parallellysbuer i å bevege seg langs kablingen.
  5. Kjøp DC-bryteren fra en anerkjent leverandør med fagkompetanse på egne produkter, og følg monteringsanvisningen. Ta hensyn til miljøer som kan ha korrosiv virkning på bryteren.
  6. Tilpass DC-bryteren etter størrelsen på anlegget. Hvor mange poler som benyttes i bryteren og spenningsnivået på systemet er begge med på å bestemme hvor høy strøm bryteren er dimensjonert for å kunne bryte.
  7. Gi en anbefaling til kunden om å betjene bryteren innimellom for å opprettholde funksjonaliteten inne i bryteren.
  8. Sørg for at alle tilkoblinger er tilstrekkelig skrudd fast, bruk gjerne moment og følg produsentens anvisning.

Lysbuer

Som i alle andre koblingspunkter i en elektrisk installasjon kan en lysbue oppstå om kontakten ikke er god nok. I en DC-installasjon vil en lysbue opptre mye kraftigere enn i en AC-installasjon, med samme spenningsnivå. Dette er fordi en vekselstrøm endrer sin polaritet i sykluser, og dermed svinger rundt 0 A som vist i figuren under.

 

I Norge har vi en nettfrekvens på 50 Hz som vil si at strømmen gjennomgår 50 svingninger i løpet av ett sekund. Som figuren viser er verdien til strømmen 0 A to ganger i løpet av en periode (en svingning, T, i figuren). Spenningen følger strømmen og svinger dermed også gjennom 0 V to ganger i løpet av en periode. Med andre ord vil både strøm og spenning ha verdien 0 V hele 100 ganger per sekund. Likestrøm (vist i figuren til høyre) har derimot aldri verdien 0 fordi polariteten er den samme gjennom hele perioden. Middelverdien av likestrøm er derfor betydelig høyere enn for vekselstrøm, som gir utslag i styrken på lysbuen.

Det finnes vern mot lysbuer, kalt AFDD (arc fault detection devices). Til nå har disse vært mest brukt i vekselstrømsystemer i boliger gjennom standarden IEC 62606:2013/AMD1:2017, men Nelfo er kjent med at det også høsten 2021 er en standard på vei for lysbuevern i solcelleanlegg.

Krav til DC-bryter

Et av bruksområdene til en DC-bryter er i solcelleanlegg. NEK400:2018 stiller krav til montasje av DC-bryter hvis det føres DC-kabler inn i bygget. Dette er for å gjøre innsats ved brann tryggere og enklere for brannvesenet. Med andre ord er det ikke påkrevd med montasje av DC-bryter om vekselretter plasseres ute, plasseringen er i tråd med leverandørens anvisninger og vekselretteren i seg selv kan benyttes til frakobling for vedlikeholdsarbeid.

- Hovedregelen er at det kreves DC-bryter hvis vekselretter plasseres inne, men det finnes også måter å løse dette på uten bruk av DC-bryter. Vi har for eksempel sett løsninger hvor installatør har valgt å bygge en kapsling rundt vekselretteren i samråd med leverandøren for å sørge for at den tåler å stå ute i norske forhold. En annen mulighet er å plassere vekselretteren på innsiden av bygget i umiddelbar nærhet til innføringspunktet, sier Marie Kolderup som er fagkonsulent ved Teknisk seksjon i Nelfo.