Tydelig satsing på solstrøm

Enigheten om revidert nasjonalbudsjett er godt nytt for Nelfos medlemsbedrifter. – Solstrøm og elektrifisering er vinnerne, sier Tore Strandskog i Nelfo.

Enigheten mellom Regjeringen og SV om revidert nasjonalbudsjett for 2023 innebærer en betydelig satsing på solstrøm og elektrifisering.

- Regjeringens og SVs solpakke er et betydelig fremskritt mot å utvide solkraftens rolle i Norge. Nelfo hilser velkommen Norges nye mål om 8 TWh solenergi innen 2030, et mål som speiler Energikommisjonens og Nelfos forventninger, uttaler Tore Strandskog, næringspolitisk direktør i Nelfo.

Regjeringen skal utarbeide en konkret handlingsplan som gjør det mulig å realisere dette målet.

- I dette arbeidet ser vi frem til å være aktiv bidragsyter, sier Strandskog.

Budsjettenigheten inneholder flere satsninger som blir viktige bidrag for å avverge kraftunderskuddet Statnett har advart om. Blant annet skal regjeringen i løpet av første halvår 2024 sende på høring et forslag med krav om at det skal etableres solceller og/eller lokalprodusert energi på alle nye næringsbygg over 500 m2 utenfor LNF-områder (landbruks-, natur- og friluftsområde). Det blir også forventet at delingsordning blir tilpasset næringsområder som gjør det mulig å dele solkraft med høyere grense enn 1 MW.

- Budsjettforliket er også godt nytt for elektrifiseringen av Norge, fortsetter Strandskog.

Enigheten innebærer at regjeringen skal fremme forslag om krav til nullutslipp for alle nye servicefartøy i havbruksnæringen fra 1. juli 2024.

Og i statsbudsjettet for 2024 skal det fremmes forslag om tiltak for å sikre grønne industrietableringer i Norge, der man ser hen til andre lands satsing på grønn omstilling og grønn industri, som USAs Inflation Reduction Act og EUs Net Zero Industry Act.

Her er noen punkter fra budsjettavtalen:
  • Regjeringen må i løpet av 2023 fjerne konsesjonsplikt for solparker opp til 1 MW på grå areal slik at tillatelser gis av kommunene etter plan- og bygningsloven.
  • Regjeringen må også sette et mål for ny solenergi på 8 TWh innen 2030 og utarbeide en konkret handlingsplan som gjør det mulig å realisere målet innen revidert budsjett i 2024.
  • I løpet av første halvår 2024 skal regjeringen også sende på høring et forslag med krav om at det skal etableres solceller og/eller lokalprodusert energi på alle nye næringsbygg over 500 m² utenfor LNF-områder.
  • Regjeringen skal fremme forslag om krav til nullutslipp for alle nye servicefartøy i havbruksnæringen fra 1. juli 2024. Det må tas hensyn til at lokale forhold knyttet til energiforsyning kan vanskeliggjøre nullutslipp, slår avtalen fast.
  • I statsbudsjettet for 2024, som kommer til høsten, må regjeringen også fremme forslag om tiltak for å sikre grønne industrietableringer i Norge. Arbeidet må sees i lys av andre lands satsing på grønn omstilling og grønn industri, som USAs Inflation Reduction Act og EUs Net Zero Industry Act, heter det i avtalen.