Energieffektivisering

Den eneste realistiske måten å unngå et fremtidig kraftunderskudd er en storstilt satsing på energieffektivisering og lokal energiproduksjon.

Nyheter

 1. 17 strakstiltak for å unngå et kraftgap

  Ny rapport viser at vi vil få et kraftgap på 24 TWh om seks år hvis vi ikke tar grep nå. NHO Elektro, Norsk Industri, Fornybar Norge, RIF, EFO og NFEA har samlet seg om 17 strakstiltak for å unngå strømmangel.

 2. Viktig med fortsatt støtte til ENØK

  - For elektronæringen er det viktig at regjeringen viderefører støtten til energieffektivisering og solstrøm, sier Tore Strandskog i Nelfo. I innspillet til neste års statsbudsjett vil det være Nelfos viktigste budskap.

Aktuelle høringer og politiske innspill

 1. Høring av vedtatt EU-regelverk for elektrisitetsmarkedet (Ren energi-pakken)

  Det reviderte direktivet og den reviderte forordningen bygger på samme struktur og innhold som de opprinnelige rettsaktene. Krav og bestemmelser er imidlertid skjerpet og supplert med nye elementer på en rekke områder. Særlig er forbrukernes rolle og rettigheter tillagt langt større vekt enn tidligere. Nelfo er generelt positive til rettsakenes innhold, og vi håper på en snarlig innlemmelse av rettsaktene i EØS-avtalen og norsk lovverk.

 2. Høringssvar: Endringer i energimerkeforskriften for bygninger

  Nelfo mener energimerking av bygninger, sammen med energivurdering av tekniske anlegg, kan bidra til realiseringen av politiske mål om økt energieffektivisering og solkraftproduksjon på bygninger i Norge. Dette fordrer at energimerket setter forbrukerne og byggeierne i stand til å ta opplyste valg om energiløsninger som er i tråd med egne behov og preferanser tilknyttet energibruk, energikostnader og miljøpåvirkning.

 3. Høringssvar: Endringer i nettleiestrukturen (Effekttariffer)

  Nelfo støtter målet om økt nettutnyttelse, men mener at forslag til krav til utforming av nettleien i liten grad vil bidra til det. Forslaget vil skape store barrierer mot energieffektivisering, egenproduksjon av strøm og elektrifisering av forbruk av fossilt brensel. Videre er forslaget særdeles komplisert, lite forbrukervennlig og hindrer innovasjon og nytenkning hos energitjenesteselskaper.

 4. Høringssvar: Energikommisjonens rapport

  Nelfo støtter Energikommisjonen anbefaling om et taktskifte i norskenergipolitikk. Utsikter til kraftunderskudd gjør det viktig for regjeringen å slutte seg til kommisjonens ambisjon om 20 TWh energieffektivisering. Solkraft og forbrukerfleksibilitet er andre viktige kraftmarkedsressurser som trenger økt politisk satsing i årene frem mot 2030.

 5. Høringssvar: Forlengelse av strømstøtten

  Nelfo støtter regjeringens forslag om å forlenge strømstønadsordningen for husholdninger til og med mars 2023. Samtidig ber vi om egne målrettede ordninger for energieffektivisering og egenproduksjon i næringsbygg, kommuner og landbruk.

 6. Høringssvar: Forprosjekt om energimerkeordningen for bygninger

  Nelfo støtter de fleste forslag tilknyttet videreutvikling av energiattesten og videreutvikling av energimerkesystemet, men vi mener at Enovas forslag til endring av beregningsmetode for energimerket går på tvers av interessene til forbrukerne og øvrige målgrupper for ordningen.