Det blir ikke noe grønt skifte uten kunstig intelligens

Elektronæringen er sentral for at vi skal nå klimamålene. Når stadig mer skal elektrifiseres er Nelfos medlemsbedrifter premissleverandører, men vi kommer ikke unna kunstig intelligens (KI) som et kraftfullt verktøy. Samfunnsøkonomisk analyse har på oppdrag fra Nelfo, NHO, Abelia og Finans Norge laget rapporten Kunstig intelligens i Norge.

I rapporten løftes tre Nelfo-medlemmer fram som gode eksempler på hvordan bedriftene kan bruke KI for å optimalisere driften.

Les rapporten her.

Solcellespesialisten bidrar til grønn omstilling

Solcellespesialisten AS og AI-teknologi

  • Solcellespesialisten bruker kunstig intelligens på tre områder; droner med datasyn for å overvåke produksjonen, automatisering av arbeidsoppgaver og optimalisering av produksjonen som skal inn i nettet.
  • Solcellespesialisten har også utviklet sitt eget ERP-system, som samler inn store mengder data om virksomhetens installasjoner. Infrastrukturen har lagt til rette for bruk av kunstig intelligens, som kan optimalisere ressursbruken, planlegging og produktutvelgelse.

Kunstig intelligens bidrar til at kunder får bedre tjenester og produkter og at produksjonen av fornybar solenergi øker. Løsningene gir mer effektiv produksjon og økt effektivitet i kraftsystemet. Slik bidrar Solcellespesialisten til overgangen fra fossile energikilder til fornybar solenergi både i inn- og utland.

Solcellespesialisten er et kreativt utspring av smart bruk av IT, data, maskinlæring og etter hvert kunstig intelligens mer bredt. De leverer og installerer solcelleanlegg til næringsbygg, eneboliger og hytter. Virksomheten har i flere år utviklet avanserte digitale tjenester som utnytter store mengder data og kunstig intelligens. Per i dag er det mye pilotering, men også løsninger i drift som benytter kunstig intelligens til kostnadseffektivisering og kvalitetsforbedring. De har tre områder i dag med konkrete gevinster; droner med datasyn for å overvåke solcelleanlegg som er i drift, automatisering av arbeidsoppgaver og bedre samspill med kraftnettet når lokalt overskudd av solkraftproduksjon skal mates inn i kraftsystemet.

Virksomheten har i flere år benyttet droner med termokamera for å overvåke solcelleanlegg. Gjennom bildesyn og med kunstig intelligens gjøres automatiserte bildeanalyser og avviksoppfølging ved å avdekke unormal varme i solcellepaneler, som kan være indikasjoner på skadede komponenter, bl.a. etter lynnedslag.

Ved å bruke generativ kunstig intelligens har Solcellespesialisten utviklet en løsning som automatiserer nettmeldinger til nettvirksomhetene når ny produksjon skal inn i kraftsystemet. Solcellespesialisten sparer om lag ett årsverk med den installasjonsaktiviteten de har i dag. Samtidig reduserer de omfanget av repetitive arbeidsoppgaver for sine ingeniører.

Solcellespesialisten optimaliserer energiproduksjonen fra sine kunders anlegg inn i kraftsystemet. Slik hjelper de nettvirksomhetene med å fase inn ny fornybar kraft på en kostnadseffektiv måte. Løsningen predikerer produksjon og etterspørsel, samt nettets kapasiteter, og tilpasser produksjonen til forutsetningene på det enkelte sted. Slik bidrar Solcellespesialisten til økt nettutnyttelse og økt effektivitet i hele kraftsystemet.

Solcellespesialisten har også utviklet sitt eget ERP-program , et virksomhet- og ressursplanleggingssystem, som samler store mengder data om deres installasjoner og legger grunnlaget for virksomhetens implementering av kunstig intelligens. Infrastrukturen har lagt til rette for datavektorer gjennom hele prosessen slik at kunstig intelligens kan optimalisere ressursbruken, planlegging og produktutvelgelse. Ifølge Solcellespesialisten antas det at kunstig intelligens kan bidra til en effektivisering på dette området som kan øke produksjonen med 10-30 prosent, uten ekstra ressursbruk. Samt at systemet teoretisk sett kunne bidratt til 50-140 millioner kroner i økt omsetning for Solcellespesialisten i 2023 på dagens ressurser, med en antatt økt fortjeneste. Ifølge Solcellespesialisten er mulighetene store og blir kontinuerlig utforsket videre.

For Schneider Electric gir AI bedre produkter og mer effektive arbeidsprosesser

Schneider Electric Norge AS og AI-teknologi

  • Schneider har de senere årene utnyttet AI for å både effektivisere egne prosesser og levere bedre produkter og tjenester til sine kunder.
  • Eksempelvis brukes AI til energioptimalisering, slik som overvåkning og styring av varme og ventilasjon.
  • Bruker også AI i analyseverktøy for markedsutvikling, chatbots, samt drifts- og supportløsninger.

Schneider Electric har økt effektiviteten i egen virksomhet og oppnådd viktige kvalitetsforbedringer i produktene og tjenestene ved hjelp av kunstig intelligens.

Schneider Electric er en stor global virksomhet med kontorer flere steder i Norge. Virksomheten har 180 års erfaring med elektrifisering, automatisering, digitalisering og bærekraft. De senere årene har virksomheten utnyttet kunstig intelligens i økende grad for å effektivisere egne prosesser, men også for å levere bedre produkter og tjenester til sine kunder. Schneider Electric bruker AI i dag i analyseverktøy for markedsutvikling, chatbots og prediktive drifts- og supportløsninger, i simuleringsverktøy som identifiserer eventuelle svakheter i produktutvikling, samt i styring og energioptimalisering i bygg, støtte til administrative oppgaver og støtte til programvareutvikling. Bruk av AI forenkler tidkrevende oppgaver og reduserer usikkerhetsmomenter, spesielt rundt kundehåndtering og markedsutvikling. Schneider Electric har spart betydelige kostnader, både i form av mer produktive beslutningsprosesser, færre feil og redusert nedetid i produksjonen.

Konkrete eksempler på hvordan AI gir Schneider Electric gevinster finnes også. Innenfor bygningsautomasjon benyttes AI til termisk modellering, overvåking og styring av varme, ventilasjon og kjøling, energioptimalisering og elektrisk belastningsfordeling. Etterspørsel etter elektrisk kraft og forsyning i microgrids håndteres av AI. Videre automatiserer AI kvalitetskontroll og visuell inspeksjon innenfor industrien. Også for datasentre gir AI drifts- og kostnadsoptimal kjøling basert på prediktiv analyse av live sensor-data og smarte alarmer. Kjøps- og salgsbeslutninger innenfor fornybar energi assisteres ved hjelp av AI. Løsninger ut mot virksomhetens kunder har resultert i kostnadsbesparelser gjennom optimalisering av energiforbruk, redusert nedetid som følger av løsningenes evne til å forutse ulike scenarier og gjennom å legge til rette for bedre beslutninger basert på en dypere innsikt enn tilfellet ville vært uten AI.

Elektrovirksomheten JM Hansen legger til rette for bruk av AI i oppdrettsbransjen

JM Hansen AS og AI-teknologi

  • JM Hansen har sammen med oppdrettsnæringen og Clarify utviklet FEED.
  • FEED sikrer og sammenstiller data fra sensorikk i og ved merder i oppdrettsanlegg.
  • JM Hansen innhenter og kvalitetssikrer dataene som innhentes og leverer fra seg analyseklare data til oppdrettsvirksomheter.
  • Over tid vil FEED gi historiske data og kombinert med kunstig intelligens og bransjens ekspertise vil dette gi oppdrettsvirksomhetene bedre forståelse for hva som påvirker fôringen, samt et godt beslutningsgrunnlag for å optimalisere fôringen.

JM Hansen er en av de største kompetansevirksomhetene innen elektroinstallasjon og automasjon i Nord-Norge. Elektrovirksomheten har vært med å utvikle tjenesten FEED.

FEED kombinerer datainnsamling og menneskelig fagkompetanse for å oppnå mer presis fôring. Dette skjer ved at FEED sikrer og sammenstiller data fra sensorikk i og ved merder i oppdrettsanlegg og kombinerer dette med data fra eksterne kilder som Barentswatch, metrologiske institutt og fôrsystemer. Eksempler på data som virksomheten samler inn ved bruk av sensorikk er informasjon om havstrømmer, oksygen og salinitet . JM Hansen innhenter og kvalitetssikrer dataene som innhentes og leverer fra seg analyseklare data til oppdrettsvirksomheter. På kundelisten står virksomheter som oppdrettsvirksomheten Flakstadvåg Laks AS, som holder til på Senja.

Data om vær og vindforhold i sjøen er av stor betydning for hvordan og når oppdrettsvirksomhetene fôrer fisken. Over tid vil FEED ha historiske data som kombinert med kunstig intelligens og bransjens ekspertise kan gi oppdrettsvirksomhetene bedre forståelse for hva som påvirker fôringen, samt et godt beslutningsgrunnlag for å optimalisere fôringen. Analyseklare data fra JM Hansen vil gi oppdrettsvirksomhetene bedre kontroll på fôringen som vil gi økt fiskevelferd og mindre fôrsvinn. Dette vil igjen ha positiv betydning for bærekraft, økonomi og miljøavtrykk i oppdrettsbransjen.