Kontrakter og prosjektgjennomføring

Nelfo følger opp arbeidet for å motvirke høyt konfliktnivå i prosjektmarkedet. Etter å ha gjennomført spørreundersøkelser og workshops blant medlemmer i bl. a Nelfo og Entreprenørbedriftene i 2018, fikk vi en rekke innspill til tiltak for å bedre forholdene. Tilbakemeldingene fra prosjektet ble oppsummert i Rapporten Effektive prosjekter med lavere konfliktnivå. Kartleggingen viste at det var stort sprik i konfliktnivået mellom landsdelene.

Nelfo har siden jobbet systematisk med forhold knyttet til prosjektmarkedet og seriøsitet i samarbeid med blant annet EBA og Rørentreprenørene.

I etterkant er arbeidet fulgt opp med en rekke tiltak:

Teknisk jusforum
Tekniske jusforum er et digitalt morgenmøte som avholdes omtrent èn gang i måneden. Her belyses aktuelle juridiske problemstillinger, blant annet regelverksendringer og entrepriserett. Jusforum er et samarbeid mellom Nelfo og Rørentreprenørene Norge, og opptak fra webinarene er tilgjengelig på nelfo.no under "min side". Se opptakene fra Teknisk jusforum her

Tverrfaglige kurs i kontrakt og prosjektgjennomføring
Det er etablert og gjennomført tverrfaglige kurs i kontrakt og prosjektgjennomføring i samarbeid med EBA og Rørentreprenørene. Advokater fra de tre organisasjonene har utarbeidet og holdt kursene i fellesskap, og det ble gjennomført 13 gratis kurs rundt i landet før landet stengte ned i mars 2020. Etter det ble kursene omarbeidet og gjennomført som digitale møter.

Mekling
For å løse tvister Nelfo har bidratt til å etablere Norsk Meklingssenter (mekling.no) som arbeider for å utvikle og fremme bedre konflikthåndtering. Dette betyr enklere, billigere og raskere konflikthåndtering. Meklingsenteret formidler kontakt med meklere og eksperthjelp for å løse tvister og konflikter i prosjekter utenfor rettssystemet. Det er viktig å løse konflikter fortløpende i prosjektet og ikke utsette alt til sluttoppgjøret. All erfaring tilsier at mange konflikter lar seg løse når partene får hjelp til å snakke sammen.

Elmagasinet: Meklerne løste knuten - Sparer hundretusener på å mekle

Ny entreprisekontrakt for store prosjekter
Nelfo deltar i arbeidet med å utarbeide en ny og forbedret standard kontrakt for de aller største totalentreprisene innen anlegg og bygg. Et av hovedmålene med arbeidet er at den nye kontraktstandarden skal bidra til redusert konfliktnivået mellom partene. Kontrakten vil trolig legge føringer for revisjon av de øvrige norske standardkontraktene. Les mer om arbeidet her.

Prosjekt Arbeidsfellesskap
Er et tverrfaglig samarbeid for å drøfte problemstillinger om norske bedrifters mulighet til å samarbeide om større kontrakter, ref. konkurranseloven. Les mer om prosjektsamarbeid her. Se også konkurransetilsynets veiledning om prosjektsamarbeid.

HELP forsikringsordning
Nelfo har fremforhandlet en forsikringsordning hos HELP som gir små og mellomstore Nelfo-medlemmer forsikringsdekning for juridisk bistand i konflikter. Medlemsbedriftene betaler ingen timepris, kun en rimelig forsikringspremie som gir advokatbistand i tvister innen entrepriserett/ kontraktsrett og krav knyttet til håndverkertjenester.

Rammeavtale juridisk bistand
Det jobbes for å oppdatere en eksisterende rammeavtale med advokatfirmaet Grette for juridisk rådgivning og bistand på vegne av Nelfos medlemmer

Anskaffelser og kontraktsutforming
Nelfo ved administrasjonen møter jevnlig offentlige og private bestillere, og bidrar med kunnskapsoverføring for å påvirke anskaffelser og kontraktuelle forhold til beste for Nelfos medlemmer.