Spørsmål og svar

Nedenfor finner du spørsmål og svar som kom inn i løpet av lanseringswebinaret 25. november, oppfølgingsarrangementet "Live Q&A" 7. desember og webinaret med faggruppen bak veilederen 21. januar 2021. Fortsett gjerne å sende oss spørsmål via vårt kontaktskjema.

Sist oppdatert 24. januar 2021

Brannsikkerhet

Det ble tidligere nevnt at brann klasse 1 er mest brukt i bolig. Kan dere si noe om hva som skal til for å havne i klasse 2 og 3?

Bolig med en boenhet kan ha tre etasjer i brannklasse 1. Bolig med flere boenheter over hverandre kan ha to etasjer. Flere etasjer enn dette kan tilsi brannklasse 2.

Hva er definisjonen på godt ventilert?

Minste kravet til ventilasjon: Rom som ikke er beregnet for varig opphold skal ha ventilasjon som sikrer minimum 0,7 m3 friskluft per time per m2 gulvareal.

Kan man sette BMSen i et annet rom enn batteripakka?

Det er først og fremst batteripakken det er mest kritisk å sette i en egen branncelle, men ofte kommer dette som en pakke.

Er det ulike sikkerhetskrav for ulike batterikjemier innenfor Li-ion?

På et nåværende tidspunkt finnes det ikke tilstrekkelig forskningsbasert dokumentasjon som tilsier at den ene batterikjemien er sikrere enn den andre. Noen batterikjemier antenner ved en høyere temperatur enn andre, men når et Li-ionbatteri først går til thermal runway (termisk hendelse) vil forløpet være ganske likt, uavhengig batterikjemi. Derfor gjelder våre sikkerhetstiltak for alle batterikjemier innenfor Li-ion. Vi vil følge denne forskningen videre og oppdatere veilederen ettersom resultatene fra pågående forskning blir tilgjengelig.

Dere skriver det er utviklet et eget slukkemiddel for Li-ionbatterier. Hvordan slukkemiddel er dette? Generelt så aksepteres sprinkler slukkemiddel i f.eks. hovedtavle (HT) rom. Om man plasserer en batteripakke i et slikt rom, vil det være uheldig å ha sprinkel i et "kombinert" HT+batterirom?

Dette er vann og vermikulittbasert og danner en hinne på batteriet for å hindre oksygentilgang. Sånn vi ser det vil ikke sprinkler være uheldig i et batterirom. Vann (ikke saltvann) er det mest effektive slukkemiddelet som mest effektivt kjøler ned batteriet.

Vil ikke en batteripakke fra leverandør i seg selv ha en viss brannklassifisering?

Jo, men det kreves i tillegg brannklassifisering på rommet rundt ifølge installasjonsmanualene.

Plassering i teknisk rom: Hva med eksplosjonsfare, da batteri utvikler Hydrogen ved thermal runaway?

Veilederen anbefaler bruk av EX-vifte, se s. 17.

Hva er definisjon på ""Brannsikkert rom"" A60, A30?

Veilederen anbefaler EI30.

Se for øvrig TEK17 § 11-8. Brannceller.

I eksisterende boliger kan det være vanskelig å montere BMS i egen branncelle. Gir veilederen anbefalinger mht. å plassere i liten plassbygd branncelle evt. utendørs?

Veilederen tydeliggjør at det er viktig at BMS og batteri samsvarer. Videre gis det konkrete krav til plassering av batterisystemet i egen EI-30 branncelle som en samlet enhet, og ikke som to separate deler da disse ofte kommer i en felles kapsling. Vi tar med dette spørsmålet videre i utviklingen av versjon 2 av veilederen!

Burde det være en mulighet for fortrinnsvis brannvesen og kunne skille en stasjonær batteripakke fra en hendelse? Uten å måtte gå inn i bygget?

Dette er et svært aktuelt spørsmål som vi tar med videre i arbeidet med å utvikle en tilsvarende veileder for brannvesenet.

Skal viften stå på inn- eller uttak? Blåse inn eller dra ut luft.

EX-viften skal dra ut giftige og brennbare gasser fra batterirommet.

Vil noen av de batteriinstallasjonene som tas opp i veilederen utløse EX-krav?

Fra veilederen: Ved en termisk hendelse kan et Li-ionbatteri utvikle brennbare gasser som karbonmonoksid/kullos (CO), hydrogen (H2) og metan (CH4). I tillegg vil det også kunne utvikles svært giftige gasser som for eksempel hydrogenfluorid (HF).

Den eksakte sammensetningen av gassen som utvikles er avhengig av
flere faktorer; type Li-ionbatteri, ladegrad og når i forløpet av den termiske hendelsen gassene utvikles.

Vi anbefaler derfor montering av EX-vifte knyttet til batterisystemer i bolig som er knyttet til BMS-en så den starter ved en termisk hendelse.

Batteribranner (Litium batterier) som som slukkes med vann medfører fare for Hydrogen Fluorid Syre som er meget skadelig/dødelig. Det forskes en del på dette i det maritime miljø på vestlandet. Har Nelfo noe info på dette?

I arbeidsgruppa har vi flere som følger opp dette. Veilederen anbefaler bruk av egnet slukkemiddel (delvis vermikulittbasert). Dette skal kun benyttes til å komme seg trygt ut av bygget hvis et branntilløp hindrer evakuering. Siden det er spesielt krevende å slukke en Li-ionbrann har ikke dette vært fokus i veilederen. Videre ser vi på mulighetene for å følge opp med en veileder mer rettet mot brannvesen og slukkeprosess. Dette arbeidet er allerede igang.

Temperatur

Hvorfor må man sørge for at batteripakka ikke står i for lave temperaturer? Pga. effektuttak?

Fordi de ikke er laget for å stå i temperaturer under 5 grader. Elbiler har egne varmesystemer som trer i kraft når temperaturen nærmer seg grensene.

Vil det bli aktuelt med systemer som faktisk tåler å stå ute i Norge? Mange gamle bygg har ikke teknisk rom med EI30-branncelle og et alternativ da vil bli å sette batterisystemet ut.

De fleste batterisystemene tilgjengelig i dag er ikke laget for det norske klimaet. Når markedet i Norge blir mer modent enn det er i dag vil dette absolutt bli mer aktuelt.

Høy temperatur er negativt i forhold til levetid, hvordan kan det anbefales temperatur opp til 30 grader når det refuserer levetiden markant?

I veilederen viser vi til temperaturområdet 10-30 grader som et gjennomsnitt av de installasjonsveiledningen vi har studert. Angitt omgivelsestemperatur vil variere fra produsent til produsent.

Er ikke det med "ikke lavere temperatur enn 0" ganske begrensende? Tenker på plassering i garasje sammen med elbilen..

I Norge vil dette kravet fra produsentene begrense hvor du kan plassere batterisystemet. Derfor har vi laget en oversikt over mulige plasseringer i veilederen på side 13 og 14.

Hvorfor er ikke lavere enn 0 grader viktig? Mange El biler står ute hele vinteren.

Det er produsentene som angir hvilket temperaturområde produktet er testet og produsert for. De fleste produsenter/leverandører oppgir temperaturområder innenfor 10-30 grader som normalt driftsområde. De fleste el-biler har egne varme og kjølesystemer til batteriene og er dermed egnet for å stå ute, i motsetning til stasjonære batterier for boliger. Dette vil også variere fra produsent til produsent.

Ved montering av batteripakke i f.eks. garasje, kan det i kalde strøk oppstå temperaturer på minus 20-30 grader. Hvordan påvirker det batteripakken?

Det er produsentene som angir hvilket temperaturområde produktet er testet og produsert for. De fleste produsenter/leverandører oppgir temperaturområder innenfor 10-30 grader som normalt driftsområde. Dette vil variere fra produsent til produsent.

Diverse

Vil det bli henvist til veilederen i forskrifter?

DiBK vil veilede om at bruk av veilederen vil være en måte å oppfylle funksjonskravene i TEK på.

Må man ha skillebryter på utsiden av batterirom for å tilfredsstille at batteriet skal kunne frakobles enhver kurs det er koblet til?

Ja. Fraktbrev vil blant annet være dokumentasjon på godset og mengden.

Er denne veilederen i "tråd" med tilsvarende i andre nære land (Sverige, Danmark, Tyskland osv.) Eller er vi mer/mindre konservative enn andre?

Den er i tråd med tilsvarende veiledere i andre land, relevante standarder og installasjonsmanualer. På begrensningen til 15 kWh er vi kanskje litt mer konservative, men dette er basert på at et 15 kWh-batteri kan avgi inntil 120 liter gass.

Vil man kunne benytte seg av tidligere erfaring fra store batterirom, jf. Televerket?

I noen tilfeller, men siden man oppholder seg mer og sover i boliger blir det litt annerledes. Det er også normalt snakk om Li-ion og ikke bly-syrebatterier ved energilagring i bolig.

Hva er tettheten i mobilbatterier?

150-250 Wh/kg

Tar denne veilederen for seg gjenbruk av gamle elbilbatterier til bruk i bolig? Eventuelt krav som settes til å kvalitetssikre at disse er i god stand før de tas i bruk.

Dette er omtalt i veilederen på side 19.

Hvorfor benyttes Ah som definisjon på et batteri, da det er kWh som er det mest korrekte i forhold til lagret energi? Ah uten spenning angitt er upresist.

I veilederen benytter vi både Ah, V og kWh for å definere størrelsen på et batteri.

Vil det bli laget en tilsvarende for næringsbygg/offentlige bygg?

Flott å høre! Takk :) Vi ser på mulighetene for å lage en versjon for større anlegg også, men dette er ikke bestemt enda. Vi vil bruke erfaringene fra dette prosjektet til å eventuelt utvide med en veileder nr.2.

Hvilken status har veilederen? Må den følges eller er det en akseptert metode?

Veilederen er frivillig å følge, da den består av anbefalinger. Men ved å følge den sørger du for at du oppfyller minimumskravene til elsikkerhet. Regelverket i dag stiller ikke spesifikke krav til plassering, ventilasjon, varsling og begrensning på kapasitet. Det gjør derimot denne veilederen, som vil fungere som en best practice med en tverrfaglig gruppe bestående av myndigheter (DSB, DiBK), forskningsinstitusjon (FFI), brannvesen (DRBV) og Nelfo som avsendere.

Frakt

Hva må installatør ha for å kjøre et 100kg batteri?

Et fraktbrev iht. ADR-reglementet fra leverandøren.

Gjelder kravene til fraktbrev når elektriker frakter batteri med vekt < 333kg fra lager til kunde?

Ja. Fraktbrev vil blant annet være dokumentasjon på godset og mengden.