Fagopplæring: Må tilpasses bedriftenes behov

Publisert

Det er viktig at vi ikke får et A og B lag blant lærlingene. Regjeringen foreslår å åpne mer for at ungdom kan bli elektriker ved å bytte ut tiden i lære med tid på skolebenken. Det er vi ikke enige i og mener at de som ikke har gått i lære ikke vil være så attraktive på arbeidsmarkedet.

Regjeringen la nylig frem sitt forslag til hvordan vi skal få flere til å gjennomføre videregående opplæring. Her er våre viktigste innspill til stortingsmeldingen Fullføringsreformen – med åpne dører til verden og fremtiden.

Les Nelfos høringssvar.

Det er mye bra i Meld. St. 21 (2020–2021) Fullføringsreformen – med åpne dører til verden og fremtiden. I vårt høringssvar, som ble levert denne uken, trekker vi frem tre punkter som er viktige for vår bransje å få på plass:

  1. Dimensjonering: Det må være behovet for læreplasser i arbeidslivet som er førende når nye tilbud eller skoleklasser opprettes eller legges ned.
  2. Yrkesfaglig utdanning må være på yrkesfagenes egne premisser: Vår modell hvor en del av opplæringen skjer både på skolen og i bedrift skaper selvstendige fagarbeidere gjennom mengdetrening, bredde- og dybdekompetanse og sosialisering i et arbeidsliv hvor selvstendighet, yrkesetikk og høy kompetanse er kjerneverdier. Norske fagarbeidere er høyt ettertraktet og Nelfo mener at hovedmodellen for yrkesfaglig opplæring skal bestå.
  3. Alternativt Vg3 i skole: Da Vg3 i skole ble innført, var det en nødløsning for de som hadde søkt, men ikke fått læreplass. Vi er imot at dette blir en permanent ordning hvor elevene fullfører sin yrkesfagutdanning i skolen. Vi frykter at vi vil få mange nyutdannede uten god nok kompetanse og at vi dermed får et A og B lag.
    Nelfo tar derfor til ordet for å utrede nærmere en ordning der partene kan bestemme hvilke enkelt fag som krever læretid i bedrift før avleggelse av fag- eller svennebrev innenfor de ulike utdanningsprogrammene.

Ut over dette peker meldingen på relevante utfordringer og problemstillinger knyttet til elevens fullføring av VGO. Det er flere elementer i meldingen som vi støtter oppunder, slik som styrke karriereveiledningen, særlig for elever i ungdomskolen og videregående og videreføring av arbeidet med fremdragende yrkesopplæring. Selv om vi er positive til mange deler i meldingen er det noen områder som vi mener bør styrkes i det videre arbeidet med VGO.