Artikkelen er først publisert i ITBAktuelt. 

Integra tok kontakt med Fagskolen rundt et akutt kompetansebehov som utfordrer utdanning innen byggfag og elkraft ved skolen. Begge kjenner behovet for at byggautomatisering tar opp i seg en viktig tverrfaglig tilnærming til kompetansetilfang.

- Vi er svært stolte av at Integra valgte Fagskolen Oslo som foretrukken samarbeidspartner i dette viktige arbeidet, sier Anne K. Eggen Lervik, leder for strategisk innovasjon og kommunikasjon ved Fagskolen Oslo til ITBaktuelt.

Hun understreker at de ansatte i bransjen ønsker en videreutdanning i den tverrfaglige kompetansen og bredere forståelse i de forskjellige tekniske systemene og hvordan systemene virker sammen. Denne kompetanse er det stadig flere bedrifter, også innen de tradisjonell elektro- og byggfagene som ønsker å tilegne seg fremover.

For å få et bygningsautomatisert anlegg til å fungere, kreves en bred helhetstenkning med både teoretiske kunnskaper, praktiske ferdigheter og noe kreativitet inn, der de ansatte må ha kunnskap og forståelse for programmering, design og å sette systemene i drift.

- Som ett eksempel bygger en av modulene på at studenten/kandidatene blant annet skal ha kjennskap til ITB rollen «Integrerte tekniske bygningsinstallasjoner(ITB) Prosjektering, utførelse og idriftsettelse - NS 3935» innenfor bygningsinstallasjoner, til sammen 6 forskjellige moduler der det blir utført pilot på 3 stk moduler, sier prosjektleder Ann Karin Bjerke, leder for elkraft-avdelingen ved Fagskolen Oslo.

- Bransjen generelt trenger flere kompetente fagfolk til å drifte bygningsinstallasjoner, understreker Anne K. Eggen Lervik.

Utdanningen vil være nettbasert med samlinger. Studiet består av seks moduler, hver med 2,5 studiepoeng og gir samlet sett 15 studiepoeng. Målgruppen er fagfolk med interesse for teknologi, klima, miljø og bærekraftige bygg og som samtidig ønsker å utvide sin kompetanse innen bygningsautomasjon.

Studiets innhold skal bidra til at studentene kan tilegne seg kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse som er nødvendig for å møte krav og forventninger til tverrfaglig arbeid med bygningsautomasjon. Kompetanse og ferdigheter er tett knyttet til fag- og yrkesutøvelse, slik at disse imøtekommer bransjens og næringslivets behov.

Studieplanens læringsutbyttebeskrivelser gjenspeiler arbeidslivets behov, krav og forventninger til studentene, og har mål om faglig utvikling slik at ny kompetanse kan tilbakeføres til bransjen. Arbeider med studiet må utføres på en måte som ivaretar studentens helhetlige opplæringssituasjon og vektlegger kvalitet, profesjonalitet og refleksjon i yrkesutøvelsen.

Studiet er tilrettelagt etter voksenpedagogiske prinsipper, med utgangspunkt i studentaktive arbeidsmåter og læringsformer. Studiet tar sikte på å knytte teori til praksis gjennom erfaringsbasert læring. Vurdering benyttes som en metode for at studentene skal reflektere over sin egen læring i hver modul, både underveis som formativ, avslutningsvis som summativ, samt refleksjoner rundt egenutvikling/læring.

Venter på godkjenning av NOKUT

- Vi starter nå opp med å gjennomføre en pilot der vi tester ut tre av modulen. Dette er en egen praksis fagskolen har ved utvikling av nye studier. Målgruppa gjennomfører piloten for å sjekke ut at relevansen og faglig innhold imøtekommer behovet, samt at det gir mulighet til å optimalisere læringsutbytte og perfeksjonere rekkefølgen på temaer, sier Anne K. Eggen Lervik.

Hun presiserer at utdanningen må godkjennes av NOKUT.

- Alle våre studier må godkjennes av Nokut. Dette studiet ligger nå til godkjenning. Dessverre bruker Nokut alt for lang tid til dette arbeidet, sier hun.

Stor søknadsmengde hoper seg opp hos NOKUT

Nina Waaler, direktør for akkreditering og tilsyn hos NOKUT forteller ITBaktuelt at de siste årene har NOKUT mottatt flere søknader om akkreditering enn de har mulighet til å behandle fortløpende.

- Dette har dessverre ført til at søkere må vente lenger på svar enn hva både de og vi skulle ønske, sier Waaler.

- Vi har imidlertid gjort flere grep for å få ned saksbehandlingstiden, og en del av dette ser vi effekten av nå. I tillegg behandler vi søknadene i den rekkefølgen som gjør at flest mulig søkere kan få vedtak raskest mulig.

- Når det gjelder søknaden fra Fagskolen Oslo kan vi per i dag ikke fastslå når vi vil starte behandlingen av den. Men så snart vi har mer informasjon om søknadsbehandlingen vil vi ta kontakt med fagskolen, sier Nina Waaler.