Veiledere

 1. 3 verktøy for solceller i landbruket

  Nelfo har i samarbeid med Norges Vel utviklet tre verktøy for anskaffelse og installasjon av solcelleanlegg i landbruket.

 2. Batterisystemer i boliger – Brann- og elsikkerhetsveileder

  «Batterisystemer i boliger – Brann- og elsikkerhetsveileder» er nå ute i 3. versjon med oppdaterte anbefalinger basert på branntesting i laboratoriene til RISE Fire Research.

 3. Brannkrav til kabler

  Dette er en beskrivelse av de kravene som stilles til kabler under CPR, byggevareforordningen, og hvordan installatørene skal forholde seg til dette.

 4. Elektriske installasjoner i bolig

  Denne veiledningen skal sørge for at forbruker får et trygt og fornuftig forhold til elektriske installasjoner i boligen sin.

 5. Hjelpeliste forskriftsendring for bolighus

  Hjelpelisten er laget for å se når normkravene ble innført. Hjelpelisten viser alle normendringer fra Feb 91 oh frem tom NEK 400:2018. Hjelpelisten er utarbeidet av Infratek elsikkerhet.

 6. Hvem kan gjøre hva i elektriske installasjoner?

  Dette utdraget fra bladet Elsikkerhet nr. 87, klargjør hvem som kan gjøre forskjellige oppgaver i egne elektriske anlegg.

 7. Installatørens rolle ved maskinleveranser

  Denne veilederen gir en innføring i hva en maskin er og hvordan den skiller seg ut fra en installasjon. Videre beskrives grensesnittet mellom en maskin og en installasjon, samt dokumentasjonskrav.

 8. Introduksjon til smarthus

  Smarthus-veilederen er utarbeidet av NHO Elektro og tar for seg blant annet teknologivalg, installasjonseksempler, regelverk og oppdateringer. Hensikten med veilederen er å gi medlemsbedriftene økt kunnskap om smarthusteknologi. Smarthusteknologi er noe alle kommer borti i tiden fremover. Ved å tilby denne veilederen ønsker vi å øke interessen for og kompetanse på smarte installasjoner i boliger.

 9. Krav til brannalarmanlegg

  Denne veilederen beskriver hvilke krav som stilles de som skal prosjektere og installere brannalarmanlegg, samt hvilke tiltak som er søknadspliktige.

 10. Lading av elektriske biler

  Denne veiledningen omhandler installasjon av ladepunkter og ladestasjoner for elbiler. Hensikten med veiledningen er å gi råd og informasjon om sikker planlegging og utførelse til rådgivere, installatører og borettslag ol. Veiledningen skal gi grunnlag for å vurdere riktig valg av utstyr og løsning.

 11. Led informasjon EFO

  Dette er en oppdatering av Informasjonsheftet som ble publisert på www.efo.no i 2009. 2014-oppdateringen omfatter de fleste kapitlene. Mens det første heftet var rettet til installatører er 2014 utgaven også tiltenkt andre brukere av LED eller alternativ teknologi.

 12. Lønnsomhetsveileder - solceller i landbruket

  Veilederen gir en guide til hvilke forhold og designvalg som påvirker lønnsomheten i et solcelleanlegg, og det presenteres en beregning av lønnsomhet for et konkret solcelleanlegg på et eksempelgårdsbruk.

 13. Mikronett

  Introduksjon til mikronett er en teknisk veileder utarbeidet av NHO Elektro sammen med COWI. Veilederen gir et innblikk i fremtidens installasjoner, mikronett. Ved å tilby denne veilederen ønsker vi å øke interessen for fremtidens installasjoner.

 14. Prefabrikerte bygningsmoduler

  Utdrag av bladet Elsikkerhet nr. 86. Denne utgaven av elsikkerhet klargjør ansvar, tilkobling og idriftsettelse av prefabrikerte bygningsmoduler.

 15. Solenergiveileder for brann- og redningsvesen

  Nelfo har, i samarbeid med Drammensregionens brannvesen IKS og Solenergiklyngen, utviklet en veileder med formål å gi en praktisk tilnærming til solenergianlegg for brann- og redningsvesen.

 16. Teknisk veileder - Installasjon av solcelleanlegg

  I denne reviderte versjonen (10. februar 2023) kan man nå oppdatere seg på alle typer solcelleanlegg: solparker, off-grid, landbruk, bolig og industri/næring. I tillegg er det lagt til en del utfyllende stoff i alle kapitler + endringer som følge av ny NEK400.

 17. Tolkninger av fel §§ 12 og 14

  Informasjon fra myndighetene vedrørende §12 og 14 i fel (Forskrift om elektriske lavspenningsanlegg). Skrivet klargjør en del problemstillinger, slik som spenningsetting av anlegg og sending av meldinger.

 18. Tre regimer ved elkontroll

  Veilederen beskriver hvilke kompetansekrav som stilles ved offentlig el-kontroll, NEK405 el-kontroll og NEK 405 sertifisert el-kontroll.

 19. Vedlegg maskin

  Skjema egenkontroll av delleveranser til bruk i maskinsammenstilling.

Skjemaer ikke del Nelfo 5-Sikre

 1. Vedlegg maskin

  Skjema egenkontroll av delleveranser til bruk i maskinsammenstilling.

Veiledninger fra Tavleforeningen

Kravspesifikasjoner for spesifisering av tavler ved bestilling:
Her finner du temahefter 
Bruk også Tavlesjekken som et supplement til Elsjekken!